Helt ny föreningslag !

Lite i skymundan så har en helt ny föreningslag kommit på plats i somras. Lag om ekonomiska föreningar, som den egentligen heter. I mars lades förslaget fram av regeringen, och den 23 maj fattade riksdagen beslut. Den gäller från 1 juli i år 2018.

Det nya är att lagen är helt omskriven, eller snarare ordentligt omarbetad. Kapitelindelningen är helt ny, och stämmer inte alls med den gamla lagen. Och alla avsnitt och paragrafer har fått sig en ordentlig språklig uppfräschning och förnyelse. Alla gamla hänvisningar till Föreningslagen vad gäller kapitel och paragrafer t ex här i Styrelsetips stämmer alltså inte längre.

Innehållsmässigt är det dock inga större förändringar, i huvudsak följer lagtexten den tidigare lagen, inklusive ändringarna från 2016. Det finns dock en nyhet, en oväntad sådan, som berör oss bostadsrättsföreningar:

7 kap. 13 §

Ändringar i styrelsens sammansättning har verkan först från den tidpunkt då anmälan om registrering enligt 44 § kom in till Bolagsverket eller från den senare tidpunkt som anges i det beslut som anmälan grundar sig på.”

 

Den traditionella och hittillsvarande uppfattningen har ju varit, att när man har årsstämma och en ny styrelse väljs, så tillträder den nya styrelsen omedelbart, efter mötet, och ev avgående ledamöter blir direkt befriade från sitt uppdrag.

Nu är det inte längre så. Visserligen har det alltid funnits ett registreringskrav av nya ledamöter, men det har fram till nu inte varit så bråttom med det, det har fått ta den tid det tar. Nu kommer en anmälan behöva skickas in direkt, så snart som möjligt, om den nya styrelsen ska kunna påbörja sitt arbete.

Det innebär att den nya styrelsen bör ha ett möte direkt efter stämman för att konstituera sig, och t ex utse ordförande (om detta inte redan gjorts på stämman) och även utse firmatecknare. Och därefter omedelbart skicka in en registreringsanmälan. Innan denna skickats in bör inga ordinarie styrelsemöten hållas och inga viktiga beslut fattas, då det skulle kunna uppstå frågetecken kring styrelsens legitimitet.

Anmälan behöver dock bara skickas om det verkligen blivit en förändring i styrelsen; är styrelsen exakt densamma behöver ingen anmälan skickas.
 

Hela det kompletta dokumentet finns att ladda ner som PDF-dokument från Sveriges Riksdag. Dokumentet är dock omfattande (461 sidor!) men innehållar förutom lagtexten även förklaringar och kommentarer, liksom följdkorrigeringar i andra lagar, t ex Bostadsrättslagen. (Bostadsrättslagen är dock inte sakmässigt ändrad denna gång.)

Huvudtexten, Lag om ekonomiska föreningar, återfinns på sidorna 8-95. Motiveringen till den ovannämnda ändringen om registrering återfinns på s. 222.

Enbart lagtexten kan läsas hos Sveriges Riksdag här, eller som PDF-dokument från Svensk Författningssamling, samt på många andra sajter. Viktigt vid sökning på internet är att inte råka hamna i gamla lagtexter eller lagrådsremisser: beteckningen på den nya lagen är ”Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar”.

 

© Borättupplysning Skåne

 

 

One Response to “Helt ny föreningslag !”

  1. Lars skriver:

    Hej,

    Tack för detta. Det var just det jag sökte efter.

Leave a Reply