Förskingringen i Brf Ida och HSB:s roll

HSB Brf Ida har plundrats på minst 100 miljoner, vilket vi skrivit om på Borättköparskolan. Detta hade inte varit möjligt utan HSB:s passiva medverkan.

Brf Ida:s ekonomiska förvaltning sköts av HSB Malmö. All fakturahantering, bokföring och utbetalning görs av HSB Malmö. De förvaltar också föreningens kassa. Ingen i bostadsrättsföreningens styrelse har alltså direkt tillgång till föreningens pengar.

Det som händer i normala fall är att fakturor går direkt till HSB Malmö, och registreras och bokförs i deras ekonomisystem. Men någon direkt kontroll sker inte då. Fakturorna kontrolleras istället genom att någon eller några i föreningens styrelse attesterar (godkänner) fakturorna. Detta sker digitalt, via dator. När attesten väl är gjord kan utbetalning ske, och det sker då automatiskt.

Ordförandens roll

I normala fall är det ordföranden plus ytterligare någon ledamot som har denna attesträtt, detta ska ha bestämts på ett styrelsemöte. Men HSB godkänner ibland även en ensam attestant. Hur det förhållit sig i Brf Idas fall vet vi inte.

Man inser genast att det är en ganska enkel sak för en ordförande att genom vilseledning och ev. i samarbete med utomstående, arrangera falska eller påhittade fakturor till föreningen, attestera dem, och få pengar utbetalda.

Styrelsens ansvar

Men oavsett hur attesteringen fungerar, så är hela föreningens styrelse ansvarig för föreningens ekonomi, och alla utbetalningar. Det är ett kollektivt ansvar. Därför brukar man på styrelsemötena regelbundet gå igenom aktuell status i balans- och resultaträkningen. Och man brukar inför varje styrelsemöte ta fram en särskilt lista med alla utbetalningar redovisade i detalj. På så sätt kan alla i styrelsen granska alla utbetalningar, och ställa frågor, eller anmärka på sådant som verkar konstigt. Detta är ett av styrelsens främsta interna kontrollmedel. Men om detta har fungerat i Brf Ida vet vi inte.

Revisorernas ansvar

Att styrelsen har fungerande kontrollsystem ska revisorerna kontrollera. Om detta skett i tillräcklig utsträckning i Brf Ida vet vi inte.

Kontrollen av det senaste bokslutet har dock uppenbarligen fungerat. Konstigt vore annars. Men hur det fungerat tidigare år vågar vi inte uttala oss om. Vad vi anser om revisionsberättelser i allmänhet kan du läsa om här.

Vicevärden

En nyckelperson i större bostadsrättsföreningar är vicevärden. Är ofta halv- eller heltidsanställd, och sköter allt det praktiska i föreningen: Förbereder alla ärenden och upphandlingar, har kontakt med entreprenörer och hantverkare, sköter kontakten med förvaltaren (i detta fall HSB Malmö). Och ansvarar för information och kommunikationen med medlemmarna, de boende.

Styrelsen är väldigt beroende av att få rätt och korrekt information från vicevärden. Om hur pågående arbeten fortskrider, om det ekonomiska läget, om entreprenörers pålitlighet. I Brf Ida verkar detta inte ha varit fallet, den nu emigrerade vicevärden är ju en av de huvudmisstänkta i denna bedrägerihärva. Här har styrelsen uppenbarligen blivit förd bakom ljuset. Detta innebär dock inte att styrelsens ansvar förminskas.

HSB-ledamoten

De flesta i en bostadsrättsstyrelse är lekmän, och kan inte ha full kännedom om hur allt ska gå till. Därför anlitar styrelsen vid behov konsulter och jurister, och lägger ut ekonomi och bokföring på redovisningsföretag.

En HSB-förening är dock speciell. HSB utser en av ledamöterna i föreningens styrelse. Tanken är att denne ledamot ska tillföra viss professionalism och stadga, och utgöra ett stöd, och kunna ge uppbackning med hjälp av HSB:s samlade erfarenhet och expertis.

I Brf Ida satt enligt uppgift en mycket erfaren äldre fd HSB-chef. Denne påstår sig själv (Sydsvenskan 7/10) vid ett flertal tillfällen ha protesterat mot missförhållandena och den vidlyftiga ekonomin. Men tydligen inte agerat i övrigt. Inte informerat HSB Malmö. Eller försökt informera föreningens medlemmar. Detta borde ha gjorts. Istället avgick HSB-ledamoten ”i protest”. Och en ny ledamot tillsattes! Någon borde ha dragit i handbromsen.

Inte ens när missförhållandena blev offentliga i september i år, vidtog HSB Malmö tillräckliga åtgärder. Man kunde t ex ha kallat till extrastämma och utsett ny styrelse. Istället lät man styrelsen och den huvudmisstänkte sitta kvar.

Vad vi anser om HSB i allmänhet kan du läsa här.

Bankernas roll

Det förskingrade beloppet hade aldrig kunnat bli så stort om inte bankerna ställt upp med ständigt nya lån. Problemet här är att många av föreningens påstådda renoveringar och underhållsåtgärder kunde anses både befogade och rimliga, ur ett externt perspektiv. Och föreningens totala skulder var inte onormalt höga. Och föreningen var ju en stabil och pålitlig HSB-förening, certifierad dessutom! Att Nordea till slut satte ner foten måste faktiskt räknas dem tillgodo.
.
 

© Borättupplysning Skåne

 

Ytterligare synpunkter kommer…

Leave a Reply