Helt ny föreningslag !

september 2nd, 2018

Lite i skymundan så har en helt ny föreningslag kommit på plats i somras. Lag om ekonomiska föreningar, som den egentligen heter. I mars lades förslaget fram av regeringen, och den 23 maj fattade riksdagen beslut. Den gäller från 1 juli i år 2018.

Det nya är att lagen är helt omskriven, eller snarare ordentligt omarbetad. Kapitelindelningen är helt ny, och stämmer inte alls med den gamla lagen. Och alla avsnitt och paragrafer har fått sig en ordentlig språklig uppfräschning och förnyelse. Alla gamla hänvisningar till Föreningslagen vad gäller kapitel och paragrafer t ex här i Styrelsetips stämmer alltså inte längre.

Innehållsmässigt är det dock inga större förändringar, i huvudsak följer lagtexten den tidigare lagen, inklusive ändringarna från 2016. Det finns dock en nyhet, en oväntad sådan, som berör oss bostadsrättsföreningar:

7 kap. 13 §

Ändringar i styrelsens sammansättning har verkan först från den tidpunkt då anmälan om registrering enligt 44 § kom in till Bolagsverket eller från den senare tidpunkt som anges i det beslut som anmälan grundar sig på.”

 

Den traditionella och hittillsvarande uppfattningen har ju varit, att när man har årsstämma och en ny styrelse väljs, så tillträder den nya styrelsen omedelbart, efter mötet, och ev avgående ledamöter blir direkt befriade från sitt uppdrag.

Nu är det inte längre så. Visserligen har det alltid funnits ett registreringskrav av nya ledamöter, men det har fram till nu inte varit så bråttom med det, det har fått ta den tid det tar. Nu kommer en anmälan behöva skickas in direkt, så snart som möjligt, om den nya styrelsen ska kunna påbörja sitt arbete.

Det innebär att den nya styrelsen bör ha ett möte direkt efter stämman för att konstituera sig, och t ex utse ordförande (om detta inte redan gjorts på stämman) och även utse firmatecknare. Och därefter omedelbart skicka in en registreringsanmälan. Innan denna skickats in bör inga ordinarie styrelsemöten hållas och inga viktiga beslut fattas, då det skulle kunna uppstå frågetecken kring styrelsens legitimitet.

Anmälan behöver dock bara skickas om det verkligen blivit en förändring i styrelsen; är styrelsen exakt densamma behöver ingen anmälan skickas.
 

Hela det kompletta dokumentet finns att ladda ner som PDF-dokument från Sveriges Riksdag. Dokumentet är dock omfattande (461 sidor!) men innehållar förutom lagtexten även förklaringar och kommentarer, liksom följdkorrigeringar i andra lagar, t ex Bostadsrättslagen. (Bostadsrättslagen är dock inte sakmässigt ändrad denna gång.)

Huvudtexten, Lag om ekonomiska föreningar, återfinns på sidorna 8-95. Motiveringen till den ovannämnda ändringen om registrering återfinns på s. 222.

Enbart lagtexten kan läsas hos Sveriges Riksdag här, eller som PDF-dokument från Svensk Författningssamling, samt på många andra sajter. Viktigt vid sökning på internet är att inte råka hamna i gamla lagtexter eller lagrådsremisser: beteckningen på den nya lagen är ”Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar”.

 

© Borättupplysning Skåne

 

 

Förskingringen i Brf Ida och HSB:s roll

december 13th, 2017

HSB Brf Ida har plundrats på minst 100 miljoner, vilket vi skrivit om på Borättköparskolan. Detta hade inte varit möjligt utan HSB:s passiva medverkan.

Brf Ida:s ekonomiska förvaltning sköts av HSB Malmö. All fakturahantering, bokföring och utbetalning görs av HSB Malmö. De förvaltar också föreningens kassa. Ingen i bostadsrättsföreningens styrelse har alltså direkt tillgång till föreningens pengar.

Det som händer i normala fall är att fakturor går direkt till HSB Malmö, och registreras och bokförs i deras ekonomisystem. Men någon direkt kontroll sker inte då. Fakturorna kontrolleras istället genom att någon eller några i föreningens styrelse attesterar (godkänner) fakturorna. Detta sker digitalt, via dator. När attesten väl är gjord kan utbetalning ske, och det sker då automatiskt.

Ordförandens roll

I normala fall är det ordföranden plus ytterligare någon ledamot som har denna attesträtt, detta ska ha bestämts på ett styrelsemöte. Men HSB godkänner ibland även en ensam attestant. Hur det förhållit sig i Brf Idas fall vet vi inte.

Man inser genast att det är en ganska enkel sak för en ordförande att genom vilseledning och ev. i samarbete med utomstående, arrangera falska eller påhittade fakturor till föreningen, attestera dem, och få pengar utbetalda.

Styrelsens ansvar

Men oavsett hur attesteringen fungerar, så är hela föreningens styrelse ansvarig för föreningens ekonomi, och alla utbetalningar. Det är ett kollektivt ansvar. Därför brukar man på styrelsemötena regelbundet gå igenom aktuell status i balans- och resultaträkningen. Och man brukar inför varje styrelsemöte ta fram en särskilt lista med alla utbetalningar redovisade i detalj. På så sätt kan alla i styrelsen granska alla utbetalningar, och ställa frågor, eller anmärka på sådant som verkar konstigt. Detta är ett av styrelsens främsta interna kontrollmedel. Men om detta har fungerat i Brf Ida vet vi inte.

Revisorernas ansvar

Att styrelsen har fungerande kontrollsystem ska revisorerna kontrollera. Om detta skett i tillräcklig utsträckning i Brf Ida vet vi inte.

Kontrollen av det senaste bokslutet har dock uppenbarligen fungerat. Konstigt vore annars. Men hur det fungerat tidigare år vågar vi inte uttala oss om. Vad vi anser om revisionsberättelser i allmänhet kan du läsa om här.

Vicevärden

En nyckelperson i större bostadsrättsföreningar är vicevärden. Är ofta halv- eller heltidsanställd, och sköter allt det praktiska i föreningen: Förbereder alla ärenden och upphandlingar, har kontakt med entreprenörer och hantverkare, sköter kontakten med förvaltaren (i detta fall HSB Malmö). Och ansvarar för information och kommunikationen med medlemmarna, de boende.

Styrelsen är väldigt beroende av att få rätt och korrekt information från vicevärden. Om hur pågående arbeten fortskrider, om det ekonomiska läget, om entreprenörers pålitlighet. I Brf Ida verkar detta inte ha varit fallet, den nu emigrerade vicevärden är ju en av de huvudmisstänkta i denna bedrägerihärva. Här har styrelsen uppenbarligen blivit förd bakom ljuset. Detta innebär dock inte att styrelsens ansvar förminskas.

HSB-ledamoten

De flesta i en bostadsrättsstyrelse är lekmän, och kan inte ha full kännedom om hur allt ska gå till. Därför anlitar styrelsen vid behov konsulter och jurister, och lägger ut ekonomi och bokföring på redovisningsföretag.

En HSB-förening är dock speciell. HSB utser en av ledamöterna i föreningens styrelse. Tanken är att denne ledamot ska tillföra viss professionalism och stadga, och utgöra ett stöd, och kunna ge uppbackning med hjälp av HSB:s samlade erfarenhet och expertis.

I Brf Ida satt enligt uppgift en mycket erfaren äldre fd HSB-chef. Denne påstår sig själv (Sydsvenskan 7/10) vid ett flertal tillfällen ha protesterat mot missförhållandena och den vidlyftiga ekonomin. Men tydligen inte agerat i övrigt. Inte informerat HSB Malmö. Eller försökt informera föreningens medlemmar. Detta borde ha gjorts. Istället avgick HSB-ledamoten ”i protest”. Och en ny ledamot tillsattes! Någon borde ha dragit i handbromsen.

Inte ens när missförhållandena blev offentliga i september i år, vidtog HSB Malmö tillräckliga åtgärder. Man kunde t ex ha kallat till extrastämma och utsett ny styrelse. Istället lät man styrelsen och den huvudmisstänkte sitta kvar.

Vad vi anser om HSB i allmänhet kan du läsa här.

Bankernas roll

Det förskingrade beloppet hade aldrig kunnat bli så stort om inte bankerna ställt upp med ständigt nya lån. Problemet här är att många av föreningens påstådda renoveringar och underhållsåtgärder kunde anses både befogade och rimliga, ur ett externt perspektiv. Och föreningens totala skulder var inte onormalt höga. Och föreningen var ju en stabil och pålitlig HSB-förening, certifierad dessutom! Att Nordea till slut satte ner foten måste faktiskt räknas dem tillgodo.
.
 

© Borättupplysning Skåne

 

Ytterligare synpunkter kommer…

Nu öppnar vi frågelådan igen!

augusti 31st, 2017

En längre tid har vi haft frågefunktionen avstängd pga bristande tid. Nu öppnar vi igen, och välkomnar frågor kring styrelsearbete, ekonomi och föreningsrätt. Ställ din fråga under adekvat avsnitt (till höger). Vi försöker besvara alla frågor så snart vi kan, inom några dagar.

Vi uppmanar till ekonomiskt stöd, då denna sida bedrivs helt ideellt. Får du svar på en fråga bör du bidra!
Swish 1233 943 693 Plusgiro 120509-5 Bg 461-0705
Förslag på belopp 100/200/300kr.

Lagändringar på gång

november 29th, 2015

Lagen om ekonomiska föreningar ska äntligen fräschas upp. Regeringen har lagt ett förslag som ska börja gälla sommaren 2016. Förändringarna berör även Bostadsrättslagen, och kan även innebära stadgeförändringar.

En av de mest påtagliga förändringarna är att kallelsetiden till föreningsstämma kommer förlängas till minst 4 veckor (extrastämma minst 2 veckor). En annan förändring är att man vill öppna upp för kallelser via mail, och att det ska bli lättare att välja utomstående till styrelsen (styrelseproffs).

Läs en bra sammanfattning av förändringarna i tidningen Allt om Bostadsrätt (bra tidning!).

Läs hela propositionen på Regeringens hemsida (särskilt kapitlen 10-12).

SVT-program om bostadsrättstvist

november 16th, 2015

För en tid sedan visades ett intressant rättsfall i SVT-serien ”Domstolen – friad eller fälld”. Det gällde en oförsonlig tvist i en liten bostadsrättsförening i Stockholm. Programmet finns fortfarande att se på SVT Play.

Mycket kort sammanfattning: Omfattande fuktskador i litet hus. Ordförande ges fria händer att åtgärda, delvis till egen vinning, visar det sig. Övriga medlemmar protesterar till slut, stämmer varandra på miljonbelopp.