Budget steg 1: Driftskostnaderna

 

För att t ex göra en budget för 2015 utgår man från 2013 års resultat. Sedan justerar man för kända och troliga förändringar innevarande år och budgetåret (2015).

Till driftskostnaderna räknar vi i detta sammanhang alla löpande utgifter, inklusive personal och arvoden, men ej räntekostnader och underhåll/investeringar.

Man går igenom post för post (konto för konto). Om någon post varit väldigt avvikande ett visst år gör man en justering (normalisering). Man justerar också för kända förändringar fram till nu, och troliga förändringar i framtiden (kommande år). Det kan handla om höjda taxor och avgifter för värme och el, eller dyrare förvaltningsavtal.

Man behöver inte räkna exakt på kronan, men man måste ha koll på större förändringar.

Driftskostnaderna summeras, och detta är alltså steg 1 i vår budget.

 

Anm.1: Fastighetsskatt och fastighetsavgift ska räknas med här (även om vi i andra sammanhang inte ser det som en driftskostnad). För nybyggda fastigheter: se upp när fastighetsavgift ska börja betalas!

Anm.2: Eventuell tomträttsavgäld ska också räknas in (för de som betalar sådan). Se upp för kommande större förändringar!

Anm.3: Löpande reparationer kan räknas in här, men det är valfritt. (En justering för detta görs ändå senare i steg 3, underhåll).

Anm.4: Värmekostnaden ska man försöka beräkna till ett normalår, med normalförbrukning. Kalla eller varma vintrar går aldrig att förutspå, det jämnar ut sig i långa loppet.

Anm.5: Extraordinära kostnader och kostnader av engångskaraktär ska inte räknas med, eller så ska de reduceras kraftigt. Har man t ex haft stora advokatkostnader ett visst år ska dessa inte med i budgeten, däremot kanske ett mindre belopp som man tror kan vara ett genomsnitt över flera år.

 

© Borättupplysning Skåne

 

Steg 2: räntor och amortering

 

 

2 Responses to “Budget steg 1: Driftskostnaderna”

  1. Rolf Sjögren skriver:

    Hej,
    vad är rimligt, att kostnaderna är för FÖRVALTNING/SKÖTSEL (Riksbyggen) inkl. Egen personal (styrelse och skötsel) i förhållande till samtliga taxebundna kostnader. I vår förening är detta 72% och ökar ständigt.

    • Lennart (Borättupplysning) skriver:

      Jag är inte helt säker på hur du räknar och vad du räknat in i Förvaltning/skötsel. Jag kan däremot ge några riktlinjer enligt våra beräkningssätt. Det vi kallar Förvaltning är all drift, skötsel, personal och förvaltning. Exkl taxebundna kostnader, skatter, ev avgälder, och reparationer. Normala värden är 80-150 kr/kvm totalyta. Lägger man till de taxebundna kostnaderna (”konsumtionsavgifterna” + tv/bredband) brukar man hamna på 250-400 kr/kvm, och då ingår förstås uppvärmningskostnaden som en stor post, 100-150 kr/kvm. Det finns alltså stora variationer, men ju lägre desto bättre, naturligtvis.

Leave a Reply