Vem kan vara revisor? Om revision i en bostadsrättsförening.

En bostadsrättsförening ska ha minst 1 revisor. Denne behöver dock varken vara auktoriserad eller godkänd, utan “vem som helst” kan väljas till revisor. Med “vem som helst” menas att personen ska ha “insikt i och erfarenhet av ekonomiska förhållanden…“. Det innebär att en vanlig, allmänt ekonomiskt kunnig medlem kan fungera som revisor. Kallas då ofta lekmannarevisor eller internrevisor. Det behöver inte heller vara en medlem, det kanske är bättre att en utomstående kunnig och intresserad person anlitas. Det väsentliga är att personen är ojävig, och alltså inte har några släktband eller andra lojaliteter till någon i styrelsen.

Stadgarna kan dock innehålla andra krav, t ex att det ska vara två revisorer, eller att en ska vara godkänd eller auktoriserad.  En godkänd revisor har utbildning och är godkänd av Revisorsnämnden, medan en auktoriserad revisor har ytterligare utbildning och erfarenhet (och därmed dyrare). En revisor kan också vara en revisionsfirma. Det förekommer också att man har suppleanter, revisorssuppleant, men denne är bara en ”backup” och spelar i normala fall ingen aktiv roll.

Ingen nu befintlig bostadsrättsförening måste ha en auktoriserad eller godkänd revisor, enligt föreningslagen. Omsättning måste nämligen vara mer än 80 miljoner, och inte ens Sveriges största bostadsrättföreningar når upp till detta.

Revisorer väljs på årsstämman för ett år i taget. I Hsb-föreningar utses dock en revisor av Hsb, medan den andre (lekmannarevisorn) utses av stämman. Revisorer arvoderas antingen med ett fast belopp, eller på räkning (gäller ofta revisionsfirmor). Det är stämman som beslutar om arvodet.

Revisorn ska inte delta i styrelsens arbete, det är direkt olämpligt. Däremot kan styrelsen rådfråga revisorn, det är inte fel att ha en dialog, liksom att revisorn bör påtala fel och brister så tidigt som möjligt, innan felen förvärras. Ansvaret ligger dock hela tiden hos styrelsen.

Revisorn är alltså utsedd av medlemmarna (eller Hsb) för att kontrollera styrelsen, och är ofta den enda möjlighet medlemmarna har att kontrollera att allt går rätt och riktigt till i styrelsen. Revisorn har nämligen rätt att ta del av alla dokument, avtal, räkenskaper och protokoll, något som den vanlige medlemmen inte har. Observera dock att revisorns uppdrag är begränsat, och kanske inte fungerar så som medlemmarna tror. Revisorns huvuduppdrag är nämligen bara att kontrollera att inga oegentligheter förekommer. Revisorn brukar sällan kontrollera hur “bra” styrelsen sköter sitt uppdrag. Men det beror på hur pass engagerad och “petig” revisorn är. Tyvärr är de flesta revisorer varken engagerade eller petiga, utan revisionsuppdragen går på enklast möjliga rutin.

Om medlemmar misstänker att något inte står rätt till i styrelsen kan man kontakta revisorn. En bra revisor bör ta sådana “tips” på största allvar. Men tyvärr är det ganska vanligt att revisorer hyser en viss lojalitet gentemot styrelsen och tar styrelsen i försvar, och det är naturligtvis inte alls bra.

Problemet är att det regelmässigt är styrelsen som föreslår revisor. Här finns alltså ett problem. Initiativet borde mer ligga hos de vanliga medlemmarna att föreslå revisor. Medlemmarna bör välja revisor med stor omsorg, om det ska fungera som det är tänkt. Revisorn ska ju vara medlemmarnas kontrollperson, och inte bara ett bihang till styrelsen.

 

Läs mer om revisorsutbildningar på  branschorganisationen FAR .

Läs mer om revisionsberättelsen på Borättköparskolan!

 

© Borättupplysning Skåne

50 Responses to “Vem kan vara revisor? Om revision i en bostadsrättsförening.”

 1. david skriver:

  Hej.

  Vi är en liten brf (4 lgh i ett semesterområde) som håller på reviderar våra stadgar. Tidigare har det stått det vanliga typ att ’stämman utser 1-2 revisorer…’. Med vår minimala ekonomi kommer vi aldrig att räknas som stor brf där det krävs auktoriserad revisor. En medlem vill att det ska stå explicit ’lekmannarevisor’ så att det inte blir onödiga kostnader men jag menar att det 1) inte behövs enligt lagen och att det 2) då utesluter att man anlitar en auktoriserad revisor om det faktiskt känns att det skulle behövas.

  Vad har ni för åsikter?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Min åsikt: att ni inte behöver ändra stadgarna. Ni väljer från gång till gång vem som ska vara revisor, och det kan med fördel vara vem som helst som ni har förtroende för.

 2. Jeanette L skriver:

  Jag är internrevisor.

  Jag menar att styrelsen och förvaltaren, har försvårat/försinkat mitt uppdrag genom att hänvisa till GDPR, och att de ej har någon rutin för att jag skall kunna ta del av protokoll och, övriga dokument.

  Finns det några dokument dom de skall kunna neka mig att läsa/kontrollera när jag genomför mitt uppdrag, och hänvisa till GDPR?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Ursäkta sent svar
   Som revior har du rätt, och en skyldighet, att ta del av alla relevanta protokoll och stryrelsehandlingar. Men naturligtvis har du ett förtroendemannaansvar, och däri ingår tystnadsplikt i lämplig omfattning.

 3. Jeanette L skriver:

  Jag är vald på BRF stämman till internrevisor.

  Det har varit stora problem att få ta del av underlagen till min revision, bl.a med hänvisning till GDPR.

  Jag har även fått instruktioner av förvaltaren (troligtvis på begäran av styrelsen/någon i styrelsen, att jag skall göra min revision, under övervakning. Dvs får ej sitta själv, utan skall ha med någon från förvaltningskontoret som övervakar mig.

  Får styrelsen bestämma att jag skall göra min revision övervakad?
  Allt verka har gått överstyr.

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Det låter mycket märkligt att revisorn ska ”övervakas”, jag har aldrig hört talas om något sådant tidigare. Jag kan inte tänka mig att det finns någon laglig grund för det. Se för övrigt mitt tidigare svar.

 4. Per skriver:

  Jag är internrevisor.
  Årsstämman är om några dagar, men jag fick inte ta del av styrelseprotokollen och förvaltningsberättelsen som jag har efterfrågat flera gånger.
  Hur ska det hanteras om man inte få underlagen i god tid så att man har tid att kontrollera de?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Om du som revisor inte fått ta del av nödvändiga handlingar och således inte kunnat utföra din revision, då kan naturligtvis inte någon revisionsberättelse läggas fram för årsstämman, och årsredovisningen inte godkännas. Det är allvarlig kritik, som måste framföras på stämman. Enda lösningen är att flytta fram stämman (så att revisonen kan göras), och ev även tillsätta ny styrelse.

 5. Max skriver:

  Kan en person som fram till stämman varit styrelsesuppleant (men inte inträtt som ersättare för annan styrelsemedlem vid något tillfälle, dvs inte röstat) väljas till revisor? En revisor kan ju inte granska sig själv men gör man det om man bara varit suppleant?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Det här är något av ett gränsfall, dessutom är frågan inte explicit reglerad i lag. Min bedömning är att denna person mycket väl kan väljas till revisor, eftersom personen ifråga inte varit formellt delaktig i några beslut. Andra kopplingar till styrelsen och styrelsebeslut kan dock förekomma, så frågan är inte självklar. Mitt råd är att frågorna ska ställas och diskuteras på stämman. Det är trots allt stämman som ska besluta om denna person ska få förtroendet att vara revisor.

Leave a Reply