Föreningsstämman: Vem får närvara och vem får rösta?

En fråga som ställs med jämna mellanrum är vem som får närvara på föreningens årsstämma, och vilka som får rösta. Svaret finns i bostadsrättsföreningens stadgar och i lagar.

Alla medlemmar får naturligtvis närvara. Även om en lägenhet samägs av flera personer får alla närvara. Däremot har varje lägenhet bara en röst (mer om detta senare). Varje medlem får dessutom ta med sig ett “biträde”, men inte vem som helst, utan endast make eller sambo, enl. Bostadsrättslagen. (Stadgarna brukar dock vara mer generösa, vanligt är t ex att även barn, syskon föräldrar tillåts vara biträde, och HSB:s nya stadgar tillåter numera ”valfritt” biträde).

Juridiska medlemmar får skicka sin ställföreträdare eller ombud, samt biträde. I Hsb-föreningar får en representant från Hsb delta, i regel då Hsb-ledamoten. Samma i Riksbyggen. Andra personer som får närvara är föreningens externa revisor, om sådana finns, och naturligtvis den extern stämmoordföranden, om sådan väljs, och ev. extern protokollförare.

Det kan förekomma andra personer, t ex en inbjuden expert som styrelsen inbjudit, eller ombud för föreningens förvaltningsbolag. Eller anställda som hjälper till med de praktiska arrangemangen. Sådana personer har numera ingen självklar rätt att närvara. Inte ens ev. externa styrelseledamöter, såvida det inte tillåts i stadgarna. Stämman måste fatta beslut om alla sådana ”utomstående” personer, och beslutet måste faktiskt vara enhälligt, varje närvarande medlem har alltså vetorätt! Stadgarna kan dock ange undantag (nya Föreningslagen 2016).

Observera också att ett dödsbo saknar närvaro- och rösträtt, eftersom ett dödsbo i normala fall inte är medlem och därför inte kan företrädas av varken delägare eller ombud.

Samma sak med hyresgäster, dessa har ingen automatisk närvarorätt, dock kan man t ex fatta beslut om att de får sitta med som åhörare.

När det gäller inbjudna experter kan man lösa det praktiskt så att dessa får framföra sitt budskap innan stämman öppnas.

Vilka har då rösträtt?
Endast medlemmar har rösträtt, och varje medlem har en röst. Men om två medlemmar samäger en bostadsrätt så har de bara en röst på mötet. Vem som ska rösta (utöva rösträtten) får de själva bestämma. Om en medlem av någon anledning äger flera bostadsrätter har hon/han också bara en röst. Men om t ex ett par tillsammans äger två bostadsrätter bör de kunna företräda var sin bostadsrätt, alltså ha var sin röst.

Kan man inte själv närvara på stämman kan man skicka ett ombud. Men samma regel brukar gälla som för biträde: bara make/sambo, eller annan medlem kan vara ombud, enligt lagen. (Kontrollera dock alltid stadgarna, som brukar vara mer generösa, Hsb tillåter t ex valfritt ombud.) En medlem kan bara vara ombud för en (1) annan bostadsrätt. Det innebär att en enskild medlem i normala fall kan inneha högst två röster, dels sin egen röst, dels som ombud för en annan (undantag, se nedan).

Som ombud måste man ha med sig en skriftlig undertecknad fullmakt, högst 1 år gammal, där det framgår för vilken bostadsrätt den gäller. Men den behöver inte vara bevittnad, som det ibland påstås. I ett fall anser vi dock att fullmakt inte ska behöva utkrävas: när en bostadsrätt ägs av ena maken/sambon, men andra maken/sambon kommer till stämman, och bägge två är välkända personer.

Juridiska medlemmar röstar genom sin ställföreträdare eller sitt ombud, gäller också Hsb i en Hsb-förening (liksom Riksbyggen). Omyndiga kan ha en förmyndare.

Övriga närvarande på mötet har ingen rösträtt.

Det finns några viktiga inskränkningar i rösträtten: för att få rösträtt måste man ha “fullgjort sina förpliktelser”, vilket i praktiken innebär att man inte får ligga efter med ex avgifter (vara restant), gör man det har man förlorat sin rösträtt. En annan viktig inskränkning är jävsfrågor, där den mest uppenbara är att styrelsens ledamöter och suppleanter inte får delta i omröstningen om styrelsens ansvarsfrihet.

Till sist: om stämman leds av en extern stämmoordförande saknar denne rösträtt, men har utslagsröst vid jämn omröstning (dock ej personval).

Går allt detta att kontrollera ???

I små föreningar där man känner alla och inga konflikter förväntas brukar allt lösas utan speciella kontroller eller formkrav alls, man bara noterar hur många röstberättigade som är närvarande.

I större föreningar bör man dock göra så här:

Styrelsen måste vara förberedd med lägenhets- eller medlemslistor (även lista över ev. restanter). Vid inpasseringen prickas medlemmarna av, även de bostadsrätter som företräds genom fullmakt. På så sätt upprättas en röstlängd. Biträden brukar inte antecknas. Varje godkänd medlem och ombud får en röstsedel, det innebär att varje person erhåller 1, 2 eller ingen röstsedel. (I undantagsfall kan man inneha 3 eller fler röster: om man både är medlem, ombud, och dessutom ställföreträdare för en eller flera juridiska medlemmar.)

Men har man därmed koll på läget?

Nej egentligen inte. Man förutsätter ju att de personer som kommer är de de uppger sig för att vara. Någon id-kontroll förekommer ytterst sällan, möjligen i mycket stora föreningar. Men inget som vi förespråkar i normala föreningar.

Det viktiga enligt vår mening är att ha kontroll över antalet röstberättigade, och att omröstningar kan genomföras korrekt. Och det uppnår man bara genom att använda röstsedlar.

“Godkännande av röstlängd”, på dagordningen.

Ordföranden rapporterar antalet röstberättigade, uppdelat på närvarande och fullmakter, och detta fastställs (beslutas). Skulle någon medlem anse att det förekommit fel i samband med registreringen, eller att någon felaktigt fått rösträtt, eller inte ska få närvara, då är det alltså tillfälle att påtala det under denna punkt.

Det är också vanligt att ordföranden frågar om man kan “fylla på” röstlängden om det skulle komma någon eftersläntrare. Däremot brukar man aldrig minska antalet, även om någon lämnar mötet i förtid.

Observera, att allt detta bara är det “normala”. Föreningens stadgar och praxis kan föreskriva något annat. HSB:s stadgar t ex tillåter numera valfritt ombud och biträde.

(Uppdaterat mars 2018)
Tillägg:

Hur gör man vid lägenhetsöverlåtelse?  Om överlåtelsen är godkänd av styrelsen, men den nya medlemmen ännu inte har tillträtt bostadsrätten. Allt hänger då på när medlemskapet inträder. Vi förespråkar starkt att medlemskap inte skall anses föreligga förrän just på tillträdesdagen. Om en sådan blivande medlem vill gå på stämman, bör den få det, anser vi, men naturligtvis utan rösträtt.

© Borättupplysning Skåne

159 Responses to “Föreningsstämman: Vem får närvara och vem får rösta?”

 1. Hans Rondahl skriver:

  Hej.
  Jag har en annan uppfattning och det gäller när en medlem ev, med maka/make som äger fler lägenheter. När det är lika ägande i de olika lägenheterna får de bara en röst. Men om ett par tillsammans äger två lägenheter och den ene av dem äger den tredje lägenheten ensam så blir det två röster, ägaridentitet i de två första ger en röst och en röst för den tredje lägenheten.

 2. Hans Rondahl skriver:

  Rösträtt på föreningsstämma är begränsad för den som är medlem men inte bostadsrättshavare. I byggmästarbildad (kontorsbildad) förening blir startpersonerna medlemmar. Det finns då inga bostadsrätter. När sen huset är byggt och bostadsrätter upplåtna så kvarstår några av dessa personer som medlemmar, som regel även som styrelseledamöter. Styrelsen har godkänt att de är kvar som medlemmar. Dessa exklusiva medlemmar har begränsad rätt att delta i beslut på föreningsstämma. Bra om reglerna för dessa exklusiva medlemmar klargöres.

 3. Vilhelm Holm skriver:

  Hej Lennart!
  Du säger att ”funktionärer måste automatiskt anses ha rätt att närvara, men självklart utan deltaganderätt”. Innefattar det att de inte har yttranderätt – deltaganderätt i behandlingen av ärenden? Att de inte har rösträtt är självklart.
  Vi är en privat brf. Vi har Riksbyggen som förvaltare – sköter bokföringen. Förvaltaren inbjuds alltid till stämmorna. Skall förvaltaren betraktas som ”inbjuden expert” vars närvaro måste godkännas av stämmans majoritet?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Ja, jag tycker att mötesordföranden alltid ska ställa den frågan, om det är ok att t ex en förvaltare eller vicevärd får närvara. Det tar bara 10-15 sekunder att ställa frågan, det har man tid till. Förvaltare och vicevärd bör svara på direkta frågor, men ska i övrigt inte lägga sig i debatten.

 4. Thomas skriver:

  Hej,
  Är alltid närvaron på stämman knyten till lägenheten?
  Det är nämligen så att jag i skrivande stund ska på stämma i en förening där jag ännu inte fått tillgång till lägenheten. Jag är medlem i föreningen men ännu inte gjort köpeskillingen klar, det fixas på fredag, idag är det tisdag.

  Jag har inte blivit inbjuden till stämman utan såg det av en slump. På frågan om jag fick närvara så var svaret ja. Men får jag rösträtt? Är jag eller säljaren av lägenheten den som har rösträtt?

  Spännande frågor enligt mig 🙂
  Kan rapportera vad de sa på stämma.
  Mvh Thomas

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Vem som har rösträtt avgörs av när medlemskapet inträffar. I de flesta föreningar påbörjas medlemskapet på tillträdesdagen, i andra föreningar gäller medlemskapet direkt, i samband med styrelsebeslutet om medlemskap. Styrelsen bör kunna svara på vem som innehar rösträtten i ditt fall.

 5. Sanny skriver:

  Hej!
  På vilken paragraf i lagen styrker du att styrelsen inte får rösta om sin egen ansvarsfrihet? Vi har just haft den frågan uppe i vår förening och jag skulle vilja ha tydliga lagbevis på detta.

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Detta är en allmän regel som återfinns i alla relevanta lagtexter, t ex: Lag om ekonomiska föreningar 7 kap. 3 §: ”En medlem får inte själv eller genom ombud rösta i fråga om … hans befrielse från skadeståndsansvar … ”

 6. Harrie R skriver:

  Om 2 medlemmar äger en bostadsrätt ihop – 9/10-delar mot 1/10-del och de i sin tur ligger i strid med varandra – hur avgörs det vem som får rösta på stämman om de inte kan komma överens?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   En mycket ovanlig fråga! Detta finns inte reglerat någonstans. Förutsätter väl att bägge kommer på stämman.
   I just detta fallet anser jag man bör ge rösträtten till den som äger den största andelen. Om bägge innehaft 50% var, hade jag inte gett någon av dem rösträtt, eller till den som kom först. Men det är väl ett hypotetiskt fall!

 7. Harrie_R skriver:

  Tack Lennart! Ja, det är ett ovanligt fall – men vi sitter mitt i ett sådant. Därför min kompletterande fråga och det gäller när en medlem på egen hand vill få till en extrastämma. Stadgarna säger att det behövs 1/10-del av samtliga röstberättigade som undertecknar. Vad menas här? – 1/10 av alla röstberättigade – är det lika med 1/10 av alla medlemmar i föreningen ELLER är det en röst per lägenhet? Vad jag menar är: Om en BRF har 60 personer som medlemmar fördelade på 31 bostadsrätter – vad ska man räkna 1/10 på?

  Följdfråga: Om då frågan om extrastämma drivs av en medlem som är delägare i en lägenhet där fördelningstalen är enligt min tidigare fråga och de är oense om att försöka få till en extrastämma – ogiltigförklaras då inte denna röst och kan således inte räknas som en del av 1/10 som vill ha extrastämma?
  Tacksam för ett svar som du förstår. Tack.

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Första frågan är enklast: 1/10-del av samtliga röstberättigade innebär i ditt fall minst 10% av 31, dvs det räcker med 4 medlemmar representerande 4 olika bostadsrätter.
   Andra frågan finns inget definitivt svar på, men hade jag måst avgöra frågan hade jag betraktat den som äger 9/10-delar av en bostadsrätt som den som är mest ”behörig” att företräda (hela) bostadsrätten.

 8. Tebogo Monnakgotla skriver:

  Hej,

  jag har just varit med om en situation där en inhyrd jurist argumenterade för att styrelseledamöterna fick rösta angående styrelsens ansvarsfrihet, då dessa inte kunde anses jäviga i frågan om styrelsekollegornas ansvarsfrihet. Vad anser du om det?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Enligt min mening är det fel. Man måste se styrelsen inkl. suppleanter som en grupp, med gemensamt ansvar och ömsesidig lojalitet (även om det inte alltid är så). Även om ansvarsfrågan kan avgöras och röstas om individuellt, får inte någon ledamot eller suppleant delta i dessa val.

 9. Daniella skriver:

  Hej!
  Jag undrar om en person som inte äger sin bostadsrätt har rösträtt och får sitta med i styrelsen som ordinarie ledamot?

  Tack på förhand
  Daniella

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Det finns en möjlighet enlig Bostadsrättslagen, en make/maka/sambo kan väljas till styrelsen, även om personen inte själv är delägare i bostadsrätten. Även i föreningens stadgar kan det i undantagsfall finnas andra möjligheter.

 10. Daniella skriver:

  Hej igen,
  I det här fallet äger personens mamma lägenheten pga hans ekonomiska ställning, men personens mamma har aldrig bott där utan lägenheten har skrivits över på henne. Får personen som bo i lägenheten vara ledamot i styrelsen om det inte står något i stadgarna kring det?

  Tack på förhand.
  Daniella

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   I så fall är ju personen formellt sett bara inneboende, alternativt andrahandshyresgäst. Och förutsatt att personen inte står kvar som medlem, kan personen inte inneha styrelsepost. Däremot rösträtt på stämman, om det finns en fullmakt från modern.

 11. Charlotta skriver:

  Hej!

  Jag är medlem av valberedningen i min brf-förening (privat, ej HSB eller SBC).
  En boende vill gärna sitta i styrelsen, men denna person äger inte sin lägenhet och är alltså inte medlem i föreningen. Ägare och medlem är vederbörandes dotter, som inte bor i lägenheten.
  I våra stadgar står: ”Till styrelseledamot och suppleant kan förutom medlem väljas även make till medlem och närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen.”
  Nu hävdar mamman (den boende) att hon enligt bostadsrättslagen kan väljas till post i styrelsen, som ombud för sin dotter. Mamman menar alltså att det i detta fall finns lagtexter som sas gäller över föreningens stadgar. Hon har dock inte konkret dokumenterat detta och jag hittar inte rätt i lagtexten. Vad är det som gäller?

  Ytterligare en fråga i samma ärende. Finns det andra lagar än bostadsrättslagen som är applicerbara på bostadsrättsföreningar. Hur är det exv med lag om ekonomisk förening?

  Vänliga hälsningar
  Tacksam för svar! Stämman är på tisdag den 10/6.
  Charlotta

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Det blir faktiskt samma svar som i föregående fråga: Mamman är ju formellt sett bara inneboende, alternativt andrahandshyresgäst, och kan därmed inte inneha styrelsepost. Men, hade även dottern bott i lägenheten, då hade det gått, enligt just era stadgar! Så i praktiken är det lite av ett gränsfall, för det skulle räcka med att dottern uppger att hon faktiskt bor där, så kan mamman väljas in i styrelsen. Man skulle också kunna påstå att andemeningen i er stadgebestämmelse tycks vara att en närstående som bor i lägenheten har rätt att bli vald, så med en välvillig tolkning skulle det kunna accepteras just i detta fallet.
   Men ombud på stämman kan hon alltid vara, om hon har fullmakt.

   Lagen om ekonomiska föreningar är den viktigaste lagen för bostadsrättsföreningar, därefter kommer Bostadsrättslagen, med förtydliganden och specialregler för just Bostadsrättsföreningar. Stadgarna kan sedan modifiera och specificera lagen, om lagen tillåter det.

 12. Charlotta skriver:

  Hej igen!
  Jag ser nu att min följdfråga blev konstigt formulerad. Orden som borde ha varit med är ”i detta specifika fall”.
  Nytt försök: I min första fråga citerade jag en paragraf i min förenings stadgar. Finns det lagtext som kan ogiltigförklara den paragrafen?
  Vänliga hälsningar
  Charlotta

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Nej, den citerade stadgetexten är en utvidgning av lagen, och tillåten. Men i detta specifika fall ger varken lag eller stadgar mamman någon absolut rätt att vara styrelseledamot.

 13. Arne Stensson skriver:

  Vi är en mindre brf. med 54 b-rätter. Vi har en anställd fastighetsskötare, som vi inte är nöjda med. Nu har vi upphandlat med RB och HSB gällande fastighetsskötsel. Vid extrastämma ang. detta blev röstetalet lika för entreprenad alt. anställd. En av dom som röstade till att behålla anställd är inte medlem och har inte uppvisat fullmakt från sin fru som äger b-rätten. Enl. våra stadgar skall fullmakt uppvisas för att få rösträtt, så har inte skett. Är då dennes röst ogiltig ?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Det är riktigt att formellt sett krävs det en fullmakt. Men som vi skriver i avsnittet ovan så tycker vi att i just dessa fall, när medlem företräds av maka/make, då ska man inte behöva fullmakt, det blir väldigt stelbent.
   Men ett beslut är ju tydligen fattat på stämman (med ordf. utslagsröst?), och det går inte att ändra på i efterhand, för stämman har ju godtagit den röstlängd som upprättades, och det beslut som fattades.
   Om man vill ifrågasätta beslutet, finns det ingen annan möjlighet än att kalla till ny stämma och ta om beslutet.

 14. Conny Karlsson skriver:

  I vår BRF på ordinarie stämma röstade 10 personer på en utökning av styrelsen från 5+1 till 7+2. Finns 16 namn i den godkända röstlängden!
  Vidare röstning förekom inte! Klar majoritet alltså!
  På efterföljande styrelsemöte hävdade ordförande att röstningen inte gått rätt till! Det fanns 2 personer från samma lägenhet med på röstlängden!
  Styrelsemajoriteten beslutade därför om extra stämma! Är ovanstående skäl nog för en extra stämma? Det verkliga skälet är att ordförande inte gillade besluten på ordinarie stämma!
  Extra stämman ändrade tillbaka till 5+1 och ändrade även i valet av personer till styrelsen!
  Är detta förenligt med demokratin i föreningen?
  Kan jag ansöka om stämning i Tingsrätt? Eller ska jag låta det bero?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Beslutet på ordinarie stämma var giltigt. Även om fel i röstlängden upptäcks, ändras inte giltigheten i beslutet om det inte klart framgår att beslutet skulle blivit annorlunda med rätt röstlängd. I detta fallet hade alltså ny stämma inte behövt sammankallas. Men när det ändå gjordes så, så blir extrastämmans beslut också giltigt, och ersätter tidigare beslut. Enda sättet att ändra på saken är att kalla till ännu en stämma, eller ta upp förslaget på nästa ordinarie stämma. Detta är absolut ingen fråga för Tingsrätten.

 15. Conny Karlsson skriver:

  Tack för svaret!
  Har sett hovrättsdomar angående röstningsförfaranden vid beslut!
  Varför är det ingen fråga för Tingsrätten? Enligt Hyresnämnden i Västerås så är det det!

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Rent formellt och juridisk är det Tingsrätt/Hovrätt som behandlar dessa frågor. Men jag tycker att detta fall inte är lönt att dra till domstol, eftersom det inte finns något väsentligt att anmärka på i beslutsgången, om jag förstått saken rätt.

 16. Hersha skriver:

  Hej,tack för en bra sida,
  jag har en fråga kring föreningsstämman och ansvarsvarsfriheten som beviljas en styrelse. Kan styrelsen/enskilda ledamöter ställas till svars för felaktigheter (ren och skär stöld) som gäller tidigare år då ansvarsfrihet har beviljats för det bokslutsåret?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Ja, det finns sådana möjligheter, särskilt om det har handlat om brottslig verksamhet. Läs mer om detaljerna i LEF 13 kap. 5§, särskilt två sista styckena. Observera dock att det i praktiken måste vara styrelsen som gör en sådan framställan (mot tidigare ledamöter).

 17. Britta Jansson skriver:

  Hej! Om det efter en nybyggnation och nybildad bostadsrättsförening, vid en årsstämma kvarstår t ex fem lägenheter som inte hunnit bli sålda, utan fortfarande ägs av byggbolaget som därmed har kvar sitt medlemskap, hur många röster är byggbolaget då berättigat?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Det ska framgå av stadgarna. I normala fall har byggherren bara en röst, men i vissa föreningars stadgar har byggherren försäkrat sig om att ha lika många röster som antalet ägda lägenheter. Eller, i några fall jag stött på, har byggherren sett till att de har absolut majoritet i föreningen så länge de har lägenheter kvar i sin ägo. Mycket fult.

 18. Linda skriver:

  Hej!
  Jag och min sambo äger en lägenhet och vår bostadsrättsförening är endast tre lägenheter i. Jag och min sambo är ”endast” 21 och 23 år gamla, vilket de andra i styrelsen utnyttjar och tycker vi är barn och behandlar oss som minderåriga trots att vi har lika mycket ”makt” och att säga till om. De beslutar saker bakom vår rygg, och sedan bara informerar oss veckor till månader senare om vad som hänt. Det är svårt att stå upp emot dem, så när min sambo skulle på möte ang en konflikt ville han ha med sin mammas kille för stöd och hjälp. Men de andra i styrelsen blev helt galna och började skrika och kastade ut honom. Får han vara med, eller inte?
  Med vänlig hälsning,
  Linda

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Tråkigt att ni möter sån motstånd. Ni ska ju ha precis lika mycket rätt och inflytande som övriga medlemmar. Jag förstår inte situationen helt. Om det bara är 3 lägenheter, bör ju alla ingå i styrelsen. Om det var på ett allmänt möte detta inträffade så har man rätt att ha med sig ett biträde, men var det på ett styrelsemöte har man det inte.

 19. RSN skriver:

  Hej!
  Vår förening skall snart ha årsstämma och många viktiga motioner har kommit in till stämman. Normalt avhandlas dessa sist på mötet under övriga punkter. De flesta är då trötta och vill ha kaffe eller gå hem. Kan man vända på dagordningen så att motionerna avhandlas först? Argumentet för detta är att motionerna är av avgörande betydelse för föreningen.

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Jo, visst kan man kasta om dagordningen! På dagordningen finns ju en punkt som heter ”Godkännande av dagordning”, och då kan man föreslå en annan ordning på punkterna. Det blir alltså stämman som då får rösta om detta.

 20. Kristian skriver:

  Hej
  Jag har en fråga angående fullmakt att rösta på stämman.
  Hur kan fullmaktsgivaren kontrollera att ombudet verkligen röstade som man kommit överens om?
  Bör man som regel vid omröstningar i stämmoprotokollet specifikt notera hur ombuden röstade?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Att lämna en fullmakt till en annan person innebär ett förtroende. Att du litar på att personen. Antingen kommer du överens med personen att rösta på ett visst speciellt sätt. Eller får personen rösta som den själv finner bäst. Men har du väl lämnat fullmakten, så har du inte längre kontroll över din röst, du har ju lämnat bort den, personen kan i praktiken rösta hur den vill. Fullmakt är en fråga om förtroende.
   Man brukar aldrig notera hur var och en röstar på en stämma, inte heller ev ombudsröster.

 21. Elisabet skriver:

  Hej!

  Ovan skriver ni att externa revisor får vara med på årsstämman. Hur är det med internrevisorn?
  Ska inte en kallelse till årsstämman även gå till denne?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Självklart. Men en internrevisor är väl per definition medlem i föreningen, och får väl automatiskt kallelsen.

 22. ann-kristin skriver:

  Hej
  Kan en man som anser sig vara sambo med en kvinna ( då de bor hos varandra växelvis) som äger en bostad i vår förening men äger själv och är skriven på en annan adress och dessutom inte medlem i vår förening, ha rösträtt på vår stämma?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Han är ju inte medlem, och kan därför inte på egen hand delta eller rösta. Men om han får en fullmakt av sin sambo kan han naturligtvis delta som ombud.

 23. Anait Palm skriver:

  Hej, tacksam om du kan svara på min fråga om styrelsens ledamöter äger rösträtt i en ekonomisk förening där står på dagordningen om fortsatt förtroende för nuvarande styrelse följaktligen ha fullmakt från en annan medlem. I lagboken står bara om en medlem men inte om styrelsen själv.
  EFL 7 kap §3 En medlem får inte själv eller genom ombud rösta i fråga om
  1. talan mot honom
  Vi skall ha extra föreningsstämma på tisdag den 23 juni, tacksam om du kan svara innan dess.

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Jag är osäker på vad frågan egentligen gäller, du får gärna formulera om den.

 24. Fullmakt vid stämma skriver:

  Ang fullmakt vid årsstämma, ordf. ”Kräver” bevittnad fullmakt men vi hävdar att det inte behövs, vilken paragraf kan vi hänvisa till i bostadsrättslagen

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Bestämmelsen finns i Föreningslagen (LEF) 7 kap. 2§. Där står att fullmakten ska vara ”dagtecknad”, men inget om den måste vara bevittnad. Ställ motfrågan: I vilken lag står det att fullmakten måste vara bevittnad?

 25. Minna Salminen-Karlsson skriver:

  Får styrelsemedlems make/maka rösta om ansvarsfrihet om de äger en bostadsrätt tillammans? Tillsammans har de en röst, och får sinsemellan besluta vem som får använda den. Kan de besluta att den part som inte sitter i styrelsen använder den?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Enligt min bedömning är även make/makan jävig, och får inte rösta i ansvarsfrågan.

 26. Jonas skriver:

  Hej

  Vi har en medlem som är bra på att samla fullmakter och få sin vilja igenom. Finns det någon mall för hur en fullmakt ska se ut? Ska det stå angivet vilket lägenhetsnummer den fullmakten avser? Vem som står som fullmaktsinnehavare? Eftersom en medlem inte riktigt får ha hur många fullmakter som helst kan denne då dela ut dessa på en stämman till likasinnade?

  Hur bör styrelsen hantera en protestlista från ett större antal medlemmar som inte vill ställa sig bakom ett stämmobeslut. Bör man ta hänsyn till en protestlista på stämman fast majoriteten av de som protesterar inte dyker upp på en stämma? Bör man överhuvudtaget ta upp och informera om detta?
  Tackar för upplysningar.

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   På fullmakten ska det stå vilken lägenhet och medlem som avses (alltså vem som ger bort fullmakten), och till vem (en släkting eller annan medlem). Den ska vara daterad, och underskriven. En medlem på stämman kan bara inneha 1 fullmakt från en annan medlem, enligt de allra flesta föreningsstadgar. Det ska alltså inte gå att samla på sig fullmakter, eller dela ut fullmakter till andra på mötet.

   En ”protestlista” bör man alltid ta på största allvar, men den formella hanteringen beror på hur den är utformad och vad protesten avser. Om t ex 10% av samtliga medlemmar kräver något, t ex en extrastämma eller särskild granskning, så måste detta ske. Oavsett om dessa undertecknare är fysiskt närvarande eller inte.

   Man bör alltid ta protester på allvar, och i möjligaste mån informera alla medlemmar om läget.

 27. Ny styrelsemedlem skriver:

  Hej
  I våra stadgar står det ”valbar är endast person boende i fastigheten”
  Det är ju ganska glasklart. Nu har vi dock en medlem som bor på andra sidan stan och han kan behövas i styrelsen i framtiden.
  Går det att rösta in honom och isåfall med vilka skäl

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Nej, enligt era nuvarande stadgar går inte detta. Men det finns två sätt att lösa problemet: Antingen att låta personen bli adjungerad, dvs deltar i styrelsearbetet men utan formell rösträtt (och detta beslutar styrelsen själv om). Eller att ändra i stadgarna och t ex modifiera passusen till att 1 ledamot inte behöver bo i fastigheten. xxx

  • Ny styrelsemedlem skriver:

   Tack för svar, denna lösning passar oss perfekt

 28. Josse skriver:

  Hej,

  kan en person vara ordförande i en bostadsrättsförening som själv inte är skriven på adressen (dvs bor i föreningen)?

  Hur fungerar det om personen i fråga även jobbar i förvaltningen som bostadsrättsföreningen använder?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Det hänger på om det finns något skrivet om detta i stadgarna (se föregående fråga). Men i normala fall är det inget problem, det räcker att personen är medlem i föreningen. Och det finns stadgar som tillåter även utomstående att vara valbara till styrelsen.
   Att personen arbetar på det företag som föreningen anlitar är i sig inget hinder, så länge detta är allmänt känt. Dock kan man anse att personen är jävig i de frågor som rör avtal med detta företag, och ska alltså inte delta i sådana beslut.

 29. Håkan skriver:

  Hej
  när vi väljer ny styrelse på en extrastämma ska vi då redan på stämman bestämma vem som ska vara ordförande, kassör o likn eller kan styrelsen bestämma det vid sitt första möte?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Det hänger på vad som står i stadgarna. Det vanligaste är att styrelsen själv bestämmer vem som ska vara ordförande etc. Men i vissa stadgar står det att stämman ska utse ordförande.

 30. Får man rösta skriver:

  Hej
  På en extrastämma får ju alla rösta. men får även medlemmen rösta om det är ett ärende som hen är iblandad i, eller hur funkar det, är det inte en jäv situation?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Grundprincipen är att på en stämma, som ju är ett medlemsmöte, där har alla rösträtt, även om frågan berör en eller flera enskilda medlemmar. Alla har rätt att bevaka sina egna intressen, och rösta i enlighet med det. Det finns dock ett undantag, och det är när en förtroendefråga ska avgöras, t ex frågan om ansvarsfrihet, där har de ansvariga (styrelsen) inte rösträtt.

   Blanda inte ihop jäv på en stämma med jäv i en styrelse: i en styrelse är man förtroendevald, ett ombud, och förväntas agera utifrån det gemensammas bästa och inte utifrån egenintressen.

 31. Fullmakt skriver:

  Hej
  Måste man ha en fullmakt med sig om man ska företräda någon annan på stämman när alla vet vilka båda personerna är?
  Ex en liten förening där jag ska företräda min mor som också bor i föreningen.
  Det är ju uppenbart för alla att jag företräder henne. Men kräver lagen en skriftlig fullmakt ändå?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Ja, rent formellt kan man alltid kräva en undertecknad fullmakt, oavsett vem man företräder. I praktiken anser jag dock att det inte ska behövas om man kommer i stället för sin maka/sambo. När det gäller andra släktingar man inte bor ihop med, bör man dock ha fullmakt, det är ju inte självklart att alla förstår att man är godkänd företrädare eller tycker likadant.

 32. AD skriver:

  Mycket bra info Lennart!
  Mina frågor är:
  På årsstämman eller extra stämman, får man då välja vilken medlem som helst till ordförande på stämman alltså?
  Och, Jag sitter i styrelsen! kan jag då också som egenföretagare bli anlitad utav BRF för vissa tjänster som t ex sommarunderhåll, vinter osv?.
  Anställd kan man vara så det borde inte vara någon skillnad eller hur:)?

  MVH
  AD

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Till stämmoordförande kan vem som helst väljas, behöver inte vara medlem i föreningen (men bara om stadgarna tillåter det).

   Det finns inget hinder att föreningen anlitar dig för vissa tjänster. Viktigt är dock att du själv inte deltar i styrelsen beslut om detta, eftersom du är jävig.

 33. Extrastämma skriver:

  Hej Lennart. Tack igen för bra sida.
  Ev så ska vi ha en extrastämma nu i vår för att välja in 2 nya ledamöter.
  Kan man på denna stämma även lägga ett motförslag att rösta om?
  Hur går man till väga?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Ja, det är alltid fritt fram att lägga motförslag, t ex alternativt antal ledamöter, eller föreslå alternativa kandidater. Det är inget som behöver förberedas, det är bara att föreslå det på stämman. Vill man öka sina chanser, kan det dock vara bra att informera medlemmarna i förväg.

 34. TG skriver:

  Hej Lennart!

  Min man sitter i styrelsen i vår bostadsrättsförening (som är en liten förening med bara 8 lägenheter). Han har tidigare vart Ordförande men valde att träda ifrån och sitter nu bara som styrelsemedlem. Dom senaste gångerna har han inte fått information om var och när mötet ska hållas och därmed inte kunna närvara. Vad kan vi göra och har vi några krav på detta från nuvarande ordförande eller sekreterare som ska skicka ut informationen?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Om din man är vald till styrelseledamot ska han kallas till alla styrelsemöten. Blir han inte det är i princip styrelsemötena ogiltiga (LEF 6:9). Ni ska naturligtvis klaga till nuvarande ordföranden, som är huvudansvarig, och om inte det hjälper ska ni kontakta föreningens revisor. Detta är ett allvarligt fel.

 35. Thomas Schullström skriver:

  Hej,
  Ang. rösträtt så har jag svårt att hitta entydigt svar på ett aktuellt fall vi står inför vid vår extrastämma nästa vecka.
  Ett dödsbo äger en lägenhet i föreningen. 2 systrar är arvtagare och dessutom oense om vad man ska göra med lägenheten. Ingen entydig företrädare för dödsboet finns. Får dödsboet rösta på stämman? Kan en av systrarna utöva sin röst utan medgivande av den andra? (Styrelsen har fått fullmakt från en syster, inget från den andra)

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Intressant fråga, som vi fått anledning att fördjupa oss i!
   (Svaret korrigerat nov. 2017)

   Enligt Bostadsrättslagen 6:1a får dödsboet ”utöva bostadsrätten”, dvs använda lägenheten, men det innebär inte automatiskt att dödsboet blir medlem i föreningen. Dödsboet är en juridisk person. Så i normala fall har dödsboet varken närvarorätt eller rösträtt på stämman. Styrelsen kan dock bevilja ett dödsbo medlemskap, om det finns särskilda skäl till det.

   Så svaret på frågan blir i normala fall: Ingen företrädare från dödsboet har rätt att närvara på stämman. Obs, detta är vår senaste tolkning av aktuell lagstiftning.

   Tillägg 2018: det finns tydligen mer i denna fråga, återkommer…

 36. Thomas Schullström skriver:

  En tilläggsfråga:
  Varje lägenhet har en röst. Hur gör man om 2 medlemmar i en lägenhet deltar i stämman och vill rösta olika? Räknar man halva röster?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Varje lägenhet har bara 1 röst, och den är odelbar. Man måste alltså vara överens hur man röstar, eller avstå. För att hantera detta rent praktiskt är det bra att på stämman dela ut röstkort, 1 för varje lägenhet.

 37. Ulf skriver:

  Hej Lennart,

  Förstår att 1/10 av medlemmarna på en stämma t ex kan begära att det kallas till en extra-stämma eller blockera att en styrelse får ansvarsfrihet. Menas då 1/10 av de närvarande medlemmarna på stämman eller menas 1/10 av föreningens totala antalet medlemmar (närvarande och icke närvarande) ?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Med det menas minst 1/10 av föreningens alla röstberättigade medlemmar (LEF 7:5, 8:2), vilket ska tolkas som 1/10 av totala antalet medlemslägenheter (LEF 7:1, BrL 9:14). Om en förening t ex har 25 bostadsrätter räcker det att 3 medlemmar (lägenheter) röstar för att få till stånd en extra stämma.
   ”EJ ansvarsfrihet” kan också beslutas om mer än hälften på stämman är emot det (vanlig majoritet, LEF 7:4). Att begära en ”med-revisor” eller ”särskild granskning”, då räcker det faktiskt att 1/3 på stämman röstar för det (LEF 8:2, 8:17).

 38. Lars Henriksson skriver:

  I lagen står att varje ärende i stämman ska täckas av en motion, men däremot står ingenting om förslag så man skulle då kunna få uppfattningen att lagen säger att spontana förslag inte är tillåtna, men så är det ju inte heller. Kan ni ge några synpunkter? Hur definierar man ”ärende”?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Det här går inte att definiera, utan man får ta ett exempel: Någon föreslår en ombyggnad av innergården, och förslaget kan vara mer eller mindre preciserat. Det är ett ärende, en motion. På stämman kan det då komma upp tilläggsförslag, eller alternativa förslag på ombyggnad. Alla sådana förslag och tillägg ska man kunna diskutera och rösta om, så länge de i huvudsak följer huvudförslaget. Men man kan t ex inte fatta beslut om att göra om gården till ett garage, om detta inte omnämndes i motionen.

 39. Olle Blomen skriver:

  Kan en föreningsstämma i en bostadsrättsförening välja en person till rösträknare som tillika är styrelseledamot?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Ja, det finns inget formellt hinder. Men man bör försöka välja någon neutral och oberoende medlem.

 40. Anders skriver:

  Hej Lennart,
  Såg frågan tidigare här men måste få ett korrekt svar
  -Får en sambo(ej skriven på adressen) och ej heller medlem i Brf på något sätt delta på föreningstämman? Alltså endast delta?
  Vi ser en risk med att låta detta ske och vill ha klara direktiv, tack på förhand

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Detta regleras i LEF 7:2. En sambo får delta som biträde till medlemmen. En sambo kan också agera ombud för medlemmen. Såvida inget annat sägs i era stadgar. Sambo behöver inte vara skriven på adressen och behöver (självklart) inte vara medlem.

 41. Carl skriver:

  Min fru och jag äger vår lägenhet tillsammans. Min fru kandiderar till styrelspost nästa stämma (ej i styrelsen tidigare). Kan jag rösta på henne med vår gemensamma röst?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Ja, alla har rösträtt i personvalsfrågorna, och det är tillåtet att rösta på sig själv. Ni har en röst tillsammans, så visst kan du rösta på din fru!

 42. Iven Rambow skriver:

  Hej!
  Vet inte, om min fråga hör hemma under trådens rubrik, men hoppas kunna få svar ändå.
  Bor med min fru i en bostadsrättslägenhet, som min fru äger och därmed är endast min fru medlem i föreningen.
  Jag har hittills kunnat följa med på stämmor och möten, s.a.s som ”biträde”.
  På senaste extrastämman hävdade ordföranden, att jag inte hade ”yttrande-rätt”, eftersom jag inte är medlem. Finns det stöd för ett sådant påstående i lag eller på något annat sätt? Mitt tänkta inlägg vid tillfället var relevant och gällde ett bidrag i diskussionen efter att extrastämmans ärenden avslutats.
  Tacksam för ett svar
  Med vänlig hälsning! Iven

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Ett biträde har samma rätt att prata och yttra sig som medlemmen. Poängen med biträde är ju att stödja och hjälpa medlemmen. T ex kan ju medlemmen ha tal- eller språksvårigheter, och då blir det ju självklart att biträdet ska kunna föra medlemmens talan.

 43. Gert Mårtensson skriver:

  Våran årsstämma är den 12 maj 2016 och någon årsredovisning har styrelsen ännu inte gett besked på var den är tillgänglig, den9/5. Påpekade detta för styrelsen för mer än 1 vecka sedan fick då besked att den finns till årsmötet och det var tillräckligt.
  Så läser inte jag Lagen om ekonomiska föreningar, som även måste gälla vår förening. Senast 1 vecka innan skall årsredovisningen finnas tillgänglig?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Det är riktigt att årsredovisningen ska finnas tillgänglig senast 1 vecka före stämman. Tyvärr slarvas det med detta i många föreningar, pga rent slarv, dålig tidsplanering eller ren okunskap. Det finns en juridisk möjlighet att klandra en stämma om den hålls trots att årsredovisningen inte varit tillgänglig i tid, men det är en omständlig process. Bättre är att med kraft påtala detta slarv på stämman, och försöka få till en skärpning i framtiden.

 44. Malin skriver:

  Hej! Vi ska ha föreningsstämma i vår bostadsrättsförening inom kort. Min man och jag äger en bostadsrätt tillsammans. Min man är utomlands på uppdrag en längre tid och jag har ingen möjlighet att närvara vid föreningsstämman utan vill skicka en fullmakt med en granne. Måste denna fullmakt vara underskriven av oss båda (jag och min man) eller räcker det med min underskrift då han befinner sig på en plats utan möjlighet att posta fullmakt till mig?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Jag vet faktiskt inte vad som gäller rent juridiskt, men i praktiken brukar det räcka med ena delägarens underskrift. Ena delägaren har ju full rätt att företräda bostadsrätten på en årsstämma, och det bör alltså gälla även när en fullmakt ska utfärdas.

 45. Theres skriver:

  Hej,
  Vi är kallade till föreningsstämma i den Brf där vi bor och är medlemmar.
  I kallelsen står det att fullmakt behövs ”om två eller flera personer är bostadsrättshavare gemensamt men bara en närvarar på stämman”. Behövs det verkligen?
  Om en av oss närvarar, men utan fullmakt från den andra så hävdar styrelsen att den närvarande endast har en halv röst! Men det finns väl inga halva röster?!

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   En närvarande medlem representerar hela lägenheten, och behöver aldrig någon fullmakt av ev övriga delägare. Halva röster existerar inte. Se föregående fråga.

 46. Lucas Carlsson skriver:

  Hej. Hur ska en fullmakt se ut? Min brf har har en extra stämma för att rösta om lägenhetsdörrarna i föreningen ska bytas till säkerhetsdörrar. Styrelsen förespråkade ett Ja och hade i sin information lämnat med en mall till fullmakt, med tre alternativ benämnda 1,2,3 (det fanns två olika ja-alternativ). Jag delade ut en information där jag argument för Nej, där jag lämnade med en kopia av styrelsens fullmaktsmall och kryssade i alternativ 3 och lade till texten ”Nej, Byt ej.”. De medlemmar som hade använt denna mall fick sina fullmakter underkända eftersom alternativ 3 hade varit förikryssat. I övrigt innehöll fullmakterna, namnet på den som fått fullmakten och namn, underskrift, datum och lägehetsnummer för den som gett fullmakten. Var det korrekt att underkänna dessa fullmakter? Personerna som fått fullmakterna var medlemmar i föreningen och företrädde ingen annan medlem. Styrelsen hävdade att om inte alternativ 3 varit förikryssat så skulle fullmakterna varit giltiga.

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Jag har svårt att se att en förifylld fullmakt skulle vara mindre värd eller mindre giltig än en fullmakt som kryssas i manuellt. En fullmakt behöver inte ha några alternativ alls, utan det vanliga är att fullmaktsgivaren ger sin fullmakt i fortroende, och därmed överlåter till fullmaktstagaren att röst efter eget tycke. Jag anser alltså att alla fullmakter borde godkänts. Det är för övrigt inte styrelsen som ska avgöra huruvida en fullmakt är giltig eller inte, utan stämmordföranden, som i sin tur kan rådfråga stämman i tveksamma fall. Det är ju faktiskt stämman som i slutänden ska godkänna röstlängden.

 47. Fredrik skriver:

  Hej Lennart! Angående följande del i er text:

  ”Det finns några viktiga inskränkningar i rösträtten: för att få rösträtt måste man ha “fullgjort sina förpliktelser”, vilket i praktiken innebär att man inte får ligga efter med ex avgifter (vara restant), gör man det har man förlorat sin rösträtt.”

  Utifrån vilken rättskälla drar ni denna slutsats? Bortsett från möjligheten att föreskriva en sådan inskränkning i föreningens stadgar har jag inte lyckats hitta detta i varken lagtext eller doktrin. Vore varmt tacksam om du kunde ange varifrån ni dragit denna slutsats.

  Tack på förhand!

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Precis som du själv har kommit fram till, så är denna inskränkning något som finns i stadgarna, i praktiskt taget alla bostadsrättsföreningar. Och bakgrunden är att Föreningslagen ger möjlighet till en sådan inskränkning. LEF 7 kap. 3§: ”I stadgarna får det bestämmas att en medlem får utöva sin rösträtt bara om vissa angivna villkor är uppfyllda.

 48. Mattias skriver:

  Hej!
  Min fråga rör minimikrav för antal deltagande medlemmar på stämma.

  Vi har tidigare fått höra att vi måste ha minst tre närvarande på föreningsstämman för att den skall kunna genomföras: en ordförande tillika protokollförare och två justeringsmän (det fordras två justerare enligt stadgarna).

  Måste alla de här tre personerna även vara medlemmar i föreningen? Vi har tyvärr problem med extremt låg närvaro vid våra stämmor, och vill inte riskera att den kommande extrastämman inte går att genomföra. Vi kommer helt säkert att vara två stycken medlemmar på stämman plus två sambor. Kan dessa sambor exempelvis vara justerare?

  Tack på förhand!

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Stämmoordförande, och även justerare, anses vara funktionärer, och behöver inte vara medlemmar. Att anlita en utomstående person som mötesordförande är ju ganska vanligt, ovanligt däremot att behöva anlita utomstående som justerare. Men det går.

 49. Ingvar Pettersson skriver:

  Fråga

  I våra stadgar (§18 Ombud och biträde) ges en möjlighet för Föreningsstämman att besluta om att ”den som inte är medlem ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vi föreningsstämman. Ett sådant beslut är giltigt endast om det beslutas av samtliga röstberättigade som är närvarande vid föreningsstämman.”

  Vår tolkning är att detta gäller alla ”icke medlemmar” dvs alla externa experter inklusive en extern ordförande måste godkännas av samtliga medlemmar då frågan om närvaro av externa experter m.m. endast behandlas i denna paragraf. Är vår tolkning riktig eller oriktig? Vilken laglig grund finns för detta avsnitt i våra stadgar?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Paragraftexten kommer från den nya föreningslagen, och kan komma i konflikt med andra paragrafer. I t ex HSB:s normalstadgar har man därför lagt till ett förtydligande: ”Ombud, biträden och andra stämmofunktionärer har alltid rätt att närvara…” Detta borde vara självklart kan man tycka.
   Vem kan då klassas som funktionär? I en strikt tolkning kan det egentligen bara bli just en vald (utomstående) stämmoordförande, samt ev utsedd (utomstående) sekreterare.
   Den av dig citerade stadgetexten bör alltså enbart syfta på utomstående personer som inte är nödvändiga för stämman, t ex experter, journalister, anställda och ev hyresgäster. Man kanske kan tycka att en inkallad expert skulle få närvara, men nej, inte om någon lägger in sitt veto. Detta kan man dock lösa genom att låta experten lägga fram sitt ärende innan man öppnar stämman formellt.

 50. Mötesorförande skriver:

  Hej!
  Vi är en liten förening som ska snart ha stämman och då undrar vi om det är tillåtet för någon ur styrelse att agera som mötesordförande på stämman. Får ordförande i styrelsen vara mötesordförande?

  Tack på förhand!

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Ja, vem som helst kan sitta mötesordförande. Även om det rekommenderas att välja någon mer oberoende. Men i mycket små föreningar där inga kontroverser finns är det ganska vanligt att man väljer styrelsens ordförande till stämmoordförande.

 51. Louise Cleve skriver:

  Hej, finns det några juridiska fallgropar för boende i en nybyggd fastighet, att ta över föreningen så snart som möjligt? Byggherre tillika entreprenör är styrelse nu. Om byggherren/entreprenören kallar till årsstämma för övertagande och vi anser att det finns brister kvar att åtgärda, både enl. entreprenad- och kvalitetsbesiktningar, är det ändå ok att överta, bilda en föreningen med interimsstyrelse? Olika uppgifter finns, ta över så fort som möjligt eller vänta?
  Önskar svar så fort ni kan, tack.

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Det är viktigt att förstå att den nu byggherretillsatta styrelsen är precis lika legitim som en kommande medlemsvald styrelse. Lika viktigt att förstå är att det entreprenadavtal som finns är upprättat mellan bostadsrättsföreningen och byggföretaget (även om alltså bägge från början styrs av samma personer). Om det finns brister kvar att åtgärda, så är det något mellan föreningen och byggbolaget, oberoende av vilka som sitter i bostadsrättsföreningens styrelse. Det borde ligga i medlemmarnas intresse att så snart som möjligt ta över styrelsen, för att bevaka sina egna intressen.

 52. Claes skriver:

  Hej! Du skriver att ”Varje medlem får dessutom ta med sig ett “biträde”, men inte vem som helst, utan det måste vara en närstående, ex maka/maka sambo förälder syskon eller barn. Det är alltså inte tillåtet att ta med vem som helst, ex. en jurist eller någon annan utomstående.”

  I BrL står att ”Endast medlemmens make eller sambo eller en annan medlem får vara ombud, om inte något annat har bestämts i stadgarna. En medlem som är juridisk person får företrädas av ett ombud som inte är medlem, om inte något annat har bestämts i stadgarna. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem, om inte något annat har bestämts i stadgarna.
  5. En medlem får som biträde vid föreningsstämman endast anlita sin make eller sambo eller en annan medlem, om inte något annat har bestämts i stadgarna. ”

  Kan du förklara mer om vad du skriver om vem som får vara biträde?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Som du själv har förstått, så är det stadgarna som avgör exakt vem som kan vara ombud eller biträde. Det jag skriver är hur det brukar vara i de flesta föreningar, alltså en förenklad allmän beskrivning. Jag kanske ska förtydliga att det är just stadgarna som avgör. (innehållet i avsnittet är nu uppdaterat och förtydligat)

 53. Daniel Holmén skriver:

  Snart är det dags för stämma i vår förening och i våra stadgar står det så här.

  ”Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet ska visa upp en skriftlig, underskriven och daterad fullmakt. Fullmakten ska uppvisas i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får företräda högst två (2) medlemmar. På föreningsstämma får medlem medföra högst ett biträde. Biträdets uppgift är att vara medlemmen behjälplig. Biträde har yttranderätt.”

  Om jag fattat rätt så kan en medlem ha tre röster. En som medlem och två som ombud? Är det korrekt.

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Ja, det är korrekt uppfattat. Som medlem kan man i er förening tydligen vara ombud för två andra, och det är ovanligt. Tillsammans med sin egen röst blir det tre röster.

  • Daniel Holmén skriver:

   Tack för snabbt svar.

 54. Arne Stensson skriver:

  Vid stämman 2017, under punkten arvoden, yrkade en styrelsemedlem kommunens sammanträdesarvoden, vilket inte stämmans ordförande kunde förklara innebörden av. Förslaget gick igenom, endast redovisning på protokollet senare. Ingen hade en susning om att ju längre man sitter på sammanträdet, ju högre ersättning! Detta innebär att stämman tappar sin möjlighet att justera, om inte vi kan skrota detta. I det här fallet var det 18 röstberättigade, och de flesta var sambos maka/make, till styrelsemedlemmarna. Borde man yrka på jäv, mot sambos, vid kommande stämma, om övriga vill återgå till att stämman beslutar om arvoden?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Stämman är suverän att besluta om styrelsens arvode, där föreligger ingen jävsituation, även styrelseledamöterna har rätt att rösta i denna fråga. Så om röstlängden är korrekt upprättad och omröstningen skett på rätt sätt, så gäller stämmans beslut. Om man uppfattar stämmans beslut som felaktigt, i betydelsen dåligt, då får man försöka föreslå något annat på kommande stämma.

 55. Undrar skriver:

  Hej!
  Vi är en liten brf och vi undrar om vi kan ha en extern ordförande som är sambo med en i styrelsen men som inte är medlem, på kommande årsstämma. Hen är har erfarenhet av att leda stämmor. Hen har naturligtvis ingen rösträtt på stämman utan ska endast leda den som extern ordförande.

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Man kan faktiskt välja precis vem som helst till stämmoordförande. Det finns inga direkt krav på att personen måste vara medlem, eller vara fristående från styrelsen, eller besitta några särskilda kunskaper eller egenskaper.

 56. Fråga skriver:

  Hej, tack för bra info. Jag hyr en lägenhet i andrahand och han som vi hyr av tycker att jag ska vara med på årsstämman. Han själv är med i styrelsen och kommer närvara trots att han inte bor i föreningen längre. Vad gäller här? Jag förstår att jag inte har rösträtt men är det okej att vi båda närvarar?

  Tack på förhand.

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Han som är med i styrelsen men inte bor där får vara med på stämman eftersom han tydligen fortfarande är medlem, och dessutom styrelsemedlem. Om du får närvara är däremot osäkert, möjligen om stadgarna tillåter att han du hyr av kan ta med dig som biträde. Eller om stämman godkänner att du deltar som åhörare. Annars går det inte.

 57. Ådne Lind skriver:

  Hva er vanlig praksis når det gjelder valg av justeringsmän. Kan justeringsman väre et styremedlem?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Vi har svarat på samma fråga nyligen på annat ställe (”Styrelsemötet”). Justeringsman kan vara en styrelseledamot, men man bör om möjligt välja någon annan fristående medlem.

 58. Elisabeth skriver:

  Hej Lennart!
  Jag har sett att du ovan har svarat på frågan om hur många röster byggherren har och att du då nämnde att du stött på att byggherren i vissa fall i stadgarna givit sig själv absolut majoritet på stämman. Så är fallet i vår förening, byggherren har angett i stadgarna att de har röster motsvarande 67% av rösterna på en stämma. Så vill ju inte vi boende ha det (såklart!) så min fråga nu är om vi kan få bort det. Kan vi på stämman rösta om en stadgeändring och hänvisa till att byggherren som medlem är jävig i denna frågan och därför inte får rösta?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   I stadgarna brukar det i så fall anges om detta är övergångsregler, eller hur villkoren är för att ändra stadgarna. Om det är helt omöjliga stadgar bör ni be Bolagsverket titta på dem, om de kan anses vara giltiga.

 59. Peter vikard skriver:

  Hej,

  Vi i styrelsen planerar att ha en extrainsatt stämma inom ca 2-4 månader. En medlem ska ut på långresa och kommer sannolikt att missa en sådan stämma. Kan man redan nu (trots att det inte är klart att en stämma kommer äga rum, ingen kallelse har gått ut osv), skriva fullmakt för denna medlem som ska ut och resa?

  Med vänlig hälsning, Peter

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Ja, det är inga problem. Enligt föreningslagen kan en fullmakt gälla upp till ett år (kap.6 §4). Den kan gälla för t ex alla kommande stämmor inom den avtalade tidsperioden.

 60. Jonas Reyes skriver:

  Får fastighetsförvaltaren rösta i en brf styrelse ?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Bara om förvaltaren själv bor i föreningen och är medlem. En utomstående anställd som inte är medlem har aldrig rösträtt.

 61. Sophie skriver:

  Innan BRF bildades av två advokater så förvaltade samma två advokater en stiftelse.
  De sålde stiftelsens fastighet till ett dotterbolag för att dagen efter sälja vidare fastigheten till BRF via transpportköp.
  De sitter nu i styrelsen ven i BRF.
  Innan stämma för ombildning skrev dessa två advokater förstahandskontrakt med kollegor på respektive advokatbyråer.
  INGEN AV DEM HAR NÅGONSIN BOTT I LÄGENHETERNA.
  Dessa lägenheter har hurts ut i andrahand.
  De som innehaft förstahandsval har folkbokförts på adressen dagar innan stämma för att direkt efter ombildningen åter folkbokföras på deras riktiga adresser.
  Efter en kontroll så visade det sig att dessa fyra lägenheter ”ägs” av de tv advokater som både styrt Stiftelse samt nu BRF.
  De har alltså använt sig av bulvaner för att själva köpa dessa vid ombildning för att sälja dem.
  Får det verkligen gå till såhär?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Så borde det naturligtvis inte få gå till. Men om något formellt fel begåtts kan jag inte avgöra. Det finns många sätt för oärliga personer att skaffa sig stora fördelar i samband med ombildningar, särskilt i små föreningar, som denna. Små bostadsrättsföreningar kan vara mycket riskabla att köpa in sig i.

 62. Gun skriver:

  Vi ska snart ha årsmöte i vår förening. Kan en som är med i valberedningen även anmäla sig som rösträknare på årsmötet

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Ja, det finns inga formella hinder. Men naturligtvis bör man försöka sprida uppdragen. Men i mycket små föreningar går det kanske inte att undvika.

 63. Harald skriver:

  Hej,
  Vi ska ha årsstämma strax och vi kan inte närvara fysiskt. Är det ok att närvara genom telefon eller Skype? Har vi rätt att rösta då?
  Tacksam för svar.

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Nej, det är inte möjligt. Enda möjligheten är att vidtala ett ombud, som går på stämman och röstar för er räkning. Regler för ombud står i era stadgar. Möjligen kan ni ha viss telefonkontakt med ombudet under stämman.

 64. Sanna skriver:

  Hej!
  En av personerna som är intresserad av att sitta i styrelsen kommer inte närvara stämman. Kan man väljas in i styrelsen även om man inte närvarar stämman under förutsättningen att man föreslås av valberedningen?
  Tack på förhand!
  Med vänlig hälsning,
  Sanna

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Man behöver inte närvara för att röstas in i styrelsen. Man behöver inte heller vara förslagen av valberedningen. Vill medlemmarna rösta in en person som varken är närvarande eller föreslagen av valberedningen, så går det bra. Däremot bör personen naturligtvis vara vidtalad, och ha accepterat att bli invald.

 65. rebecka skriver:

  Hej! Jag har ett gäng fullmakter från senaste årsstämman hos mig. Protokollet är skrivet och justerat (dvs rösträkningen gjord), kan jag då slänga fullmakterna i soporna eller ska de hanteras på ngt speciellt sätt?
  mvh rebecka

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Vad jag vet finns inga regler om detta. Själv hade jag sparat fullmakterna, tillsamans med röstlängden och protokollet i orginal. Men efter ett år finns ingen anledning att ha fullmakterna kvar, då kan de slängas.

 66. Nils skriver:

  Hej Lennart!

  I vår Brfs stadgar framgår att ägare bara har en rösträtt oavsett ägandet av antal lägenheter.

  Vid årets årsstämma deltog en ägare med en egen privat lägenhet och en röst. Dessutom gjorde denne ägare anspråk på ytterligare en röst, genom att vara firmatecknare i ett bolag som samme ägaren har tillsammans med en annan person. Den andre ägaren i bolagets lägenhet var inte närvarande på årsstämman.
  Kan den närvarande ägaren på årsstämman hävda att ha två röster? En röst för den egna privata lägenheten och en röst för det gemensamma bolagets lägenhet. Någon fullmakt för att rösta för bolaget fanns inte.

  MVH
  Nils

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Ja, i detta fallet stämmer det att personen har två röster. Dels för sin egen privata lägenhet, och dels som företrädare för bolagets lägenhet. Lägenheterna har rent juridiskt olika ägare. Ska man vara riktigt noga, ska en sådan företrädare ha en fullmakt från företaget, men eftersom personen själv är firmatecknare kan denne företräda företaget, även utan fullmakt.

 67. Jonny skriver:

  Hej
  Vi är en Brf med 4 lägenheter och 4 medlemmar där alla sitter i styrelsen. Hur funkar det när medlemmarna skall rösta om styrelsens ansvarsfrihet?

  Mvh
  Jonny

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Frågan är, hur har ni gjort hittills??
   Här får man improvisera lite, och det enklaste är väl att på den punkten på stämmans dagordning helt enkelt fråga: ”Är någon emot?” Om ingen protesterar, så är ansvarsfriheten avklarad.
   Men frågan om ansvarsfrihet handlar egentligen om att behandla varje enskild ledamot för sig: Alltså bör man ställa frågan i tur och ordning för varje ledamot, och så får övriga tre rösta. Men ett sådant förfarande känns onödigt omständligt, enligt min mening.

 68. Anon skriver:

  Hej,

  I vår förening så har tidigare ordförande flyttat men styrelsen tar in personen igen för att agera stämmoordförande. Egentligen är detta inget problem men det har efter ett antal årsmöten oroat mig nu för att:

  – Personen som ska agera extern och professionell men kan ha en jävig situation för att skydda sina ”vänner” i styrelsen samt sitt tidigare arbete som ordförande i brf.

  – Personen är mycket omtyckt av de som kommer på mötet (ca 1/3) och har mycket auktoritet hos dessa medlemmar. Men eftersom personen ofta hoppar in i frågor och motioner med godtyckliga svar enligt mig så får man inte en bild av kunskapen hos styrelsen. Jag får själv känslan av att styrelsens kompetens nu inte är tillräcklig men detta döljs då de kan luta sig mot gamla ordföranden som nu är inhyrd.

  – Känslan jag har nu är att medlemmarna tycker att jag är bråkig som försöker med motioner och frågor skapa en förståelse för styrelsens kunskap. Tyvärr döljs detta nu under tidigare ordföranden och nu inhyrda stämmoordföranden och de andra medlemmarna litar blint på styrelsen.

  Till frågan, är det möjligt att jag kan neka den tidigare ordföranden att vistas på årsmötet för att då kunna se styrelsen klara sig själva? Mötena genomförs även fast jag protesterar och ingen fattar varför jag vill få bort en så härlig person från mötet.

  Värt att tillägga är att jag ser en del brister i ekonomin i föreningen för både löpande år till år men även buffert för framtiden. Dessutom har de inte uppdaterat underhållsplanen förrän jag frågade (skulle gått ut nästa år men nu uppdaterade de den och vill inte visa hur vilket också är en oro).

  Mvh J

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Till huvudfrågan: går det att neka den fd ordföranden att vara stämmoordförande? Det beror på vad som står i föreningens stadgar. Huvudregeln i föreningslagen säger att en enskild medlem kan inlägga sitt veto och därmed neka alla utomstående att närvara på föreningsstämman. Men i de flesta föreningars stadgar står det något i stil med att ”stämmofunktionärer alltid har rätt att närvara”, och då kan ingen hindra att den externa stämmoordföranden väljs på stämman.

 69. Signe skriver:

  Vi är en oäkta brf med 61 lägenheter. 28 st ägs av en juridisk person som bedriver näringsverksamhet i sina lägenheter genom att hyra ut dem till hyresgäster. (Vi har ett komplicerat förflutet som möjliggör detta.) Hur många röster har denna juridiska person på årsstämman? 28 eller 1?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Om inget särskilt står i stadgarna så har denne juridiska medlem endast 1 röst. Står det något annat i stadgarna så är det det som står där som gäller, men det kan ifrågasättas.

 70. Peter skriver:

  Hej,

  Styrelsen har vid en tidigare stämma fått minst 2/3 (kvalificerad majoritet) för att sälja av delar av allmän yta i fastigheten för att bygga om till lägenheter som sedan ska säljas.

  Efter denna stämma och beslutet har nya medlemmar tillkommit som vill häva beslutet. De har samlat ihop 1/10 och tvingar således fram en ny extrainsatt stämma.

  Min fråga är: Måste dessa personer samla minst 2/3 (kvalificerad majoritet) för att häva det tidigare beslutet? För det borde ju vara den frågan som ska röstas om och inte att det ska röstas om, om samma fråga (som styrelsen redan har fått mandat i).

  Alltså, på det extrainsatta mötet/stämman, måste 2/3 rösta för att upphäva det tidigare beslutet?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Man får se det så här, att denna extrastämma är inkallad för att ompröva det tidigare beslutet. Det ursprungliga förslaget skall alltså tas upp för ny omröstning, och om det då fortfarande finns 2/3-dels majoritet bland de röstande, så ligger beslutet fast. Annars faller det. De räcker alltså med 1/3 (drygt) som röstar emot, för att upphäva det tidigare beslutet. (Gäller avgivna röster. Skulle det råka bli exakt 1/3 mot 2/3 vinner 2/3-delen.)

 71. Vanessa skriver:

  Hej!
  Om en kallelse till en extrastämma inte informerats till medlemmarna i en bostadsrättsförening på korrekt sätt enligt lag, under vilken punkt i protokollet ska detta bestridas under själva stämman?

  • Vanessa skriver:

   Vid en fusion genom absorption av tre föreningar, gäller då denna lag ej den övertagande föreningen? Vad menas med ”annan juridisk person” i detta fall?
   Lagen säger:
   21 §
   En kallelse ska även skickas med post till varje medlem vars postadress är känd för föreningen, om

   3. stämman ska ta ställning till om föreningen ska gå upp i en annan juridisk person genom fusion, gå i likvidation eller upplösas genom förenklad avveckling.

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Har ingen erfarenhet av just dessa frågor, men min tolkning är att Föreningslagens 6kap.§21 p.3 (kallelse med post) endast gäller de överlåtande föreningarna, ej den övertagande. Och med ”annan juridisk person” menas väl i detta fallet helt enkelt den andra föreningen, dvs den övertagande.

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Det finns alltid en punkt på dagordningen som avhandlar ”om stämman behörigen kallats”. Då är rätt tillfälle att diskutera detta. Beslut tas dock med enkel majoritet, så om man är missnöjd i minoritet får man klandra stämman vid domstol.

 72. Lisa skriver:

  Hej!
  Vi är en BRF med totalt 13 lägenheter. 12 är BRF och 1 är hyresrätt. 9 av lägenheterna är små, 4 av dem är stora (varav 1 av de stora är hyresrätten som därmed inte har rösträtt). Vi ska nu ändra rösträtten i stadgarna (på grund av att det just nu är ett företag som innehar majoriteten av rösterna då det företaget ägde hyreshuset som sedan ombildades till BRF och sålde av lägenheterna). Min fråga är om du har något förslag på hur man kan formulera i stadgarna för att det ska bli mest rättvist för alla lägenheter? De små lägenheterna vill exempelvis ha sänkt avgift och att de storas avgift höjs, vilket såklart de stora inte vill. I ett sådant beslut krävs 75% majoritet, vilket de små lägenheterna skulle inneha om vi ändrar stadgarna till att varje BRF har 1 röst var, eftersom de är 9 och vi stora är 3 stycken. Hur kan man formulera i stadgarna rösträtten så att varken de små eller de stora kan ”köra över” varandra med sin rösträtt? Är det exempelvis ett bra förslag att ändra så de stora lägenheterna innehar 2 rösträtter och de små 1 rösträtt var?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Något fullständigt svar kan inte ges här, för det krävs det en arvoderad konsultation i ärendet. Men rent generellt är det ju så att det är de enskilda medlemmarna som har rösträtt, inte lägenheterna, och att varje medlem har en röst. Att ha något annat system är extremt ovanligt, men jag känner till en förening vars medlemmar har röstetal efter bostadsrättens storlek. Kanske något för er förening?
   Angående årsavgiftens storlek så borde den vara fördelad enligt andelstal, där de stora lägenheterna har större andel och avgift än de små, är det inte så? Om fördelningen nu känns orättvis, så går det att ändra på, men kan då upplevas orättvist av de som förlorar på förändringen.

 73. Stämma skriver:

  Hej!
  Jag sitter i styrelsen för en liten Brf, 27 lägenheter.
  Vi har haft aningar om oegentligheter hos den fd styrelsen och höll en Extra stämma där en ny styrelse blev inröstad. Vi har redan granskat bokföring och hittat bevis på våra misstankar.
  Nu har den gamla styrelsen, eller exakt fd Ordförande och fd Kassör som dessutom är särbos i huset, skickat ut en Extra stämma, kort efter vårt övertagande, utan att begärt den skriftligen av den sittande styrelsen.
  Hur bestrider man en sådan sak, som tydligt bryter emot stadgarna och bostadsrättslagen?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Den gamla styrelsen, eller dess ordförande, kan inte kalla till föreningsstämma, det kan bara den nuvarande styrelsen göra. Ni behöver därför inte ”bestrida” detta, utan bara ignorera denna ogiltiga kallelse, eller skicka ut en dementi. Skulle mötet ändå avhållas, är det bara att förklara att stämman inte kallats i behörig ordning, och därför är ogiltig.

   Men allra först: Är den nyvalda styrelsen registrerad av Bolagsverket, och styrelsevalet vunnit ”laga kraft”? Bäst att kolla (se avsnittet ”Helt ny föreningslag”).

 74. Vilseledande valberedning skriver:

  Hej,

  Valberedningen i en bostadsrättsförening föreslår till stämman att välja en medlem till styrelseledamot/ordförande trots att personen inte närvarande och företräds av en medlem som inte har fullmakt för det.
  Har stämman rätt att välja personen till ledamot/ordförande?
  Är stämmobeslutet ogiltig i så fall?
  Vem ska ogiltigförklara stämmobeslutet och går man till väga?
  Är valberedningen skadeståndsskyldiga då de vilseleder stämman och med vilket belopp?
  Tack på förhand!

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   En person som föreslås till ledamot behöver inte vara personligen närvarande på stämman. Men bör naturligtvis vara vidtalad och ha accepterat att bli vald.
   En valberedning kan aldrig bli skadeståndsskyldig, och ett stämmobeslut ska klandras till tingsrätten, men då måste det handla om något allvarligt.

 75. Jan Aldergren skriver:

  Uttrycket samtliga röstberättigade medlemmar i samband med stadgeändringar. Där menas väl samtliga närvarande röstberättigade medlemmar?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Med uttrycket ”samtliga röstberättigade i föreningen” menas just det, alla i föreningen, alltså en stämma med alla röstberättigade närvarande och alla röstar ja. Alltså total enighet. Kan i praktiken bara fungera i små föreningar.

 76. Yvonne skriver:

  Hej, du skriver att extern styrelsemedlem får närvara på stämman. I vår förening ifrågasattes detta då den externa styrelsemedlemmen inte uppfyllde de (sedvanliga) villkoren i stadgarna som gäller för närvaro.

  Istället fick stämman rösta om den externa styrelsemedlemmen hade rätt att närvara på stämman. Det gick bra då beslutet togs enhälligt.
  Men om så inte varit fallet, på vilken rättslig grund kan man visa att en extern styrelsemedlem alltid har rätt att närvara på en stämman och att detta inte är upp till stämman att besluta om?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Jag hittar inte stället du refererar till, att extern styrelsemedlem har rätt att närvara, möjligen är det i ett äldre inlägg. Nuvarande föreningslag är mycket strikt när det gäller utomståendes närvarorätt. Om det inte finns något preciserat i era stadgar, så har bara ev extern revisor laglig närvarorätt. Alla andra måste röstas om, och kan alltså nekas om någon medlem är emot. Om er förening brukar ha extarna styrelseledamöter, bör ni alltså anpassa stadgarna efter det.

 77. Yvonne skriver:

  Hej!
  Det står så här i den inledande texten till denna frågesida (Föreningsstämma: vem får närvara…..)
  ” Andra personer som naturligtvis får närvara är föreningens externa revisorer, om sådana finns, och externa styrelseledamöter, om sådana finns.”

  Men då har jag fått ett svar som överensstämmer med vad jag själv trott efter att förgäves försökt hitta något stöd i Lagen om ek.förening resp BrfL på att externa styrelseledamöter har rätt att närvara utan stämmans beslut.

  Tack för snabbt svar!

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Tack för påpekandet! Jag har nu korrigerat texten.

 78. Göran skriver:

  Tack för en mycket bra artikel, samt frågor och svar.
  Vi är på väg att köpa en fastighet som vi ska ombilda till bostadsrättsförening (om det nu var rätt sätt att utrycka det)
  Vi har funderat lite på gången i det. Kan man bilda en bostadsrättsförening först som sedan köper fastigheten och sedan fördelar lägenheterna?
  Som jag förstått det så styrs bostadsrättsföreningen av, i första hand ”Lagen om ekonomiska föreningar” och i andra hand ”Bostadsrättslagen”. Är dessa två lagar dispositiva, d.v.s. att man kan i stadgarna skriva in regler som gäller istället för dessa lagar. Ex. bestämma procentuell rösträtt för varje lägenhet.
  Är det några andra lagar man bör titta på?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Tvärr kan vi i detta forum inte besvara frågor om bostadsrättsombildning ur ett fastighetsägarperspektiv.

   Lagarna är inte dispositiva, såvida det inte är särskilt angivet i lagparagraferna.

Leave a Reply for Louise Cleve