Styrelsemötet

Bostadsrättsförening – styrelsearbete

Många föreningar har duktiga ordföranden med lång erfarenhet att leda styrelsemöten, så detta avsnitt är inte primärt till för er. Men det finns också föreningar som har problem, ordföranden är kanske ny och ovan, eller hela styrelsen kan var nyvald och sakna erfarenhet. Hur ska ett styrelsemöte gå till?

Ordföranden har ansvaret för att möten sammankallas, och att det finns en dagordning. Bäst är att boka in styrelsemötena ett halvår framåt, helst på en fast veckodag, varje månad. Till varje möte ska det finnas en dagordning, och den ska skickas eller delas ut några dagar innan. Med dagordningen bör man bifoga skriftligt material och beslutsunderlag som kan finnas till de olika frågorna, t ex attestlista och kopia på skrivelser. Alla ledamöter måste få en rimlig chans att läsa på och förbereda sig. Vilket också är en skyldighet, en skyldighet att alltid komma till styrelsemötet väl förberedd och påläst.

Vilka punkter brukar förekomma, och vilka ska förekomma?

Exempel på dagordning i en stor förening (med våra kommentarer)

 

1. Mötets öppnande (bara ett klubbslag)
2. Fastställande av dagordning (mötet godkänner eller ändrar)
3. Val av protokolljusterare (en ledamot, kan förslagsvis alternera)
4. Föregående protokoll (gås igenom och godkänns/korrigeras)
5. Attestlista, månadens utbetalningar (skall godkännas)
6. Ekonomisk rapport / restantier (kassör/vicevärds rapport)
7. Lägenhetsöverlåtelser (rapport eller beslut)
8. Andrahandsuthyrning (rapport eller beslut)
9. Skrivelser från medlemmar (måste behandlas)
10. Diverse rapporter (om sånt som hänt)
11. Pågående underhåll/reparation A (rapport/beslut)
12. Pågående underhåll/reparation B (rapport/beslut)
13. Kommande underhåll/reparation C (rapport/beslut)
14. Problem D (rapport/beslut)
15. Problem E (rapport/beslut)
16. Problem F (rapport/beslut)
17. Uppdatering hemsida, infoblad, etc (beslut)
18. Övriga (på mötet nyanmälda) ärenden (diskussion, beslut?)
19. Nästa sammanträde(n) (beslut)
20. Mötets avslutande ("tack för ikväll", klubbslag)

Som synes en ganska diger dagordning, men det viktiga är att den är detaljerad och att varje fråga är avgränsad med egen punkt på dagordningen. I små föreningar blir det förstås färre punkter.

Hur lång tid ska ett möte ta?

Ja, vi är lite bestämda här och svarar 2-3 timmar, inte mer, inte mindre. I riktigt små föreningar med en effektiv styrelse kan det gå på 1 timme. Problemet är att det ibland kan dra iväg betydligt längre än så, diskussionerna vill aldrig ta slut, och förslagen blir många och svårhanterliga. Här kommer förberedelserna in: ju mer förberedda och pålästa alla är, ju mindre “svammel” och ovidkommande frågor brukar det bli. Sen hänger det mycket på ordföranden: alla måste få komma till tals, men man måste också våga bryta och gå till beslut, när alla fått säga sitt.

Dela upp tiden

Ett särskilt knep för att hålla tiden är att i förväg värderar varje punkt och avsätta en viss tid till varje punkt. På dagordningen skrivs då ut hur många minuter respektive punkt får ta: 5 min, 10 min, 20 min, etc. Man delar alltså upp mötestiden så att hela dagordningen hinns med. Alla får på så sätt en fingervisning om hur länge man kan diskutera på varje punkt, och ordföranden ser lätt under kvällen hur man ligger till tidsmässigt. Sen går det inte att följa detta strikt i alla lägen, men det är faktiskt en väldigt god hjälp.

 

Vårt tips: förbered mötet noga, och ge varje punkt en begränsad tid.

 

© Borättupplysning Skåne

125 Responses to “Styrelsemötet”

 1. Anna skriver:

  Hej!
  Kan jag som föreningsmedlem be ordförande att kalla till styrelsemöte? Kan jag begära den öppen för samtliga medlemmar som vill närvara? Hur går tillväga isf?
  Tacksam f svar!!
  Mvh

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   En vanlig medlem kan inte kräva att styrelsen ska sammankallas. Det kan däremot en styrelseledamot göra, om någon fråga känns särskilt angelägen och brådskande.
   Styrelsemötena är normalt sett inte öppna ”för allmänheten”, dvs för vanliga medlemmar. Det förekommer dock ibland att medlemmar blir inbjudna till ett styrelsemöte när en viss fråga ska behandlas. Men det är som sagt ovanligt, och sker helt på styrelsens villkor, det är alltså inget man som vanlig medlem kan kräva.

 2. Marina skriver:

  Hej!!
  Undrar om protokollen som skall skrivas vid varje styrelsemöte är offentlig handling för alla medlemmar eller är det sekretess?
  Med vänlig hälsning Marina

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Det här är en fråga som är väldigt debatterad och omstridd. Rent juridiskt är protokollen inte offentliga, och många styrelser håller hårt på detta och vägrar lämna ut någon som helst information från styrelsemötena. Andra, däribland undertecknad, menar att man bör vara så öppen som möjligt och informera medlemmarna kontinuerligt, helst efter varje styrelsemöte. Det kan göras genom att anslå protokollen, men kan göras på annat sätt också. Känslig information ska dock aldrig lämnas ut, protokollen kan ibland behöva ”censureras”.

 3. Hans skriver:

  Hej!
  I vår förening har det kallats till möte via SMS utan dagordning och med väldigt kort varsel, samt att man i efterhand kallar mötet för Styrelsemöte.
  I det mötet diskuterades uppsägning av en anställd och då jag var förhindrad att medverka på mötet, vilket uppfattades som ett informationsmöte hos ny förvaltare, var jag inte välkommen på nästkommande möte där uppsägningsavtal skrevs.
  Till saken bör tilläggas att jag i november blev invald som ny ordförande i föreningen, på ett styrelsemöte där avgående ordföranden klubbade igenom förslaget, och det finns nedskrivet på ett protokoll.
  Nu i januari får jag reda på att jag inte alls var ordförande, utan man ville utse en annan person, detta medförde att jag och vice ordeföranden sa upp våra platser i styrelsen med omedelbar verkan, innan senaste mötets öppnande.
  Har en liten del av styrelsen med sekreteraren i spetsen rätt att enbart kalla vissa till möten, och dessutom utan dagordning ?
  Mvh

 4. Lennart (Borättupplysning) skriver:

  Eftersom det saknas viktiga detaljer i beskrivningen, kan jag bara svara rent allmänt:
  Alla ledamöter ska kallas när det är styrelsemöte, och inga beslut får fattas om det inte är ett styrelsemöte som det är kallat till på rätt sätt. Det är alltid ordföranden som kallar till möte. Det här är grundläggande regler för ekonomiska föreningar (LEF 6 kap).
  Men det är inte nödvändigt med en i förväg uppgjord dagordning, men naturligtvis önskvärt att veta vad som kommer avhandlas.

 5. Hans skriver:

  Om ordföranden avgår och vice ordförande inte vill inta posten som ordförande, ska det kallas till ny stämma för att välja en ny ordförande ur den sittande styrelsen?
  Vad jag förstår så är inte ”ett viktigt möte” på SMS ett styrelsemöte, och därmed borde inget beslut kunna tagits, och på efterföljande möte skulle vice ordföranden och jag ha kallats, även fast vi hade förhinder på informationsmötet med förvaltaren.
  Mvh

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Fråga 1: Det behövs ingen stämma för att välja ny ordförande, om det enligt stadgarna är styrelsen som utser ordförande.
   Fråga 2: Så som du beskriver det var ”SMS-mötet” inget styrelsemöte. Bara ordföranden kan kalla till styrelsemöte, och alla ska kallas. Men vem som helst ledamot har rätt att begära att styrelsen ska sammakallas i en angelägen fråga.

 6. Kerstin skriver:

  Hej,

  jag undrar kort och gott om man som styrelsemedlem har en skyldighet att delta på föreningens sammankallade styrelsemöten eller om det är nåt man kan bestämma själv från gång till gång, beroende på om man har tid eller lust att deltaga?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Har man ställt upp och blivit vald till styrelsen har man naturligtvis en moralisk skyldighet att delta om man inte är sjuk eller får förhinder. Att utebli enbart för att man inte har lust är fel, då ska man avgå och lämna sin plats till någon som är mer intresserad.
   Avgår man inte frivilligt finns ingen möjlighet för övriga styrelsen att ingripa, utan då blir det upp till nästa stämma att rösta in någon annan.

 7. Maarit skriver:

  Hej, är sekreterare i en liten brf och undrar om ordförande kan ringa mig i ”ur och skur” och informera om olika saker som sker eller har skett i brf, fast det egentligen kan vänta tills nästa styrelsemöte. Hon kan ringa många ggr i veckan, men även på helgerna, då jag anser att man är ledig.

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Verkar vara ett ledarstils-problem. Enklast är väl att förklara din inställning och be att få vara ifred, om det inte är något mycket akut. Ta upp det på ett styrelsemöte, och försök skapa enighet i hur styrelsearbetet ska skötas.

 8. Göran Nilsson skriver:

  Ska styrelsemötesprotokoll var tillgängliga eller alltid delges övriga medlemmar i bostadsrättsföreningen?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Enligt lagen finns ingen skyldighet att delge styrelseprotokollen för övriga medlemmar, protokollen är styrelsens interna dokument. I många föreningar har man dock bestämt att protokollen ska vara öppna, helt eller delvis, eller att styrelsen efter varje möte offentliggör huvuddragen av vad som beslutades.

 9. Jan Andersson skriver:

  Hej! I ert förslag till dagordning står under punkt nio, att skrivelser till medlemmar måste behandlas. I början av juni förra året skrev jag ett brev till styrelsen, men har fortfarande inte fått något som helst bemötande på det. Kan jag avkräva styrelsen på svar?
  Med vänlig hälsning
  Janne

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Javisst, det ska du absolut kunna kräva. Det måste väl anses vara en självklarhet att styrelsen svarar på ev brev eller andra förfrågningar. Det finns däremot ingen lagkrav på detta, utan det handlar enbart om ett normalt förfarande i en medlemsorganisation.
   Om en styrelse vägrar svara, eller inte går att få kontakt med, kan man vända sig till revisorn och klaga. Man kan också skriva motion till årsstämman, och då måste frågan tas upp. Man bör också beklaga sig på årsstämman, så att förhoppningsvis en bättre styrelse kan tillsättas.

 10. Anneli skriver:

  Hej, jag undrar, varför det är så hemligt och känsligt att lämna information till medlemmarna- är det inte dags att ändra på detta- för det vore ju bra, om boende i hela föreningen får löpande information!? Det behöver inte tas upp sådant, som kan vara känsligt-men bara det, som skulle intressera och gagna alla bostadsrättshavare i hela föreningen. Varför ta bort den möjligheten. Vår bostadsförening med alla medlemmar vet ofta ingenting, vad det är som pågår-en gång om året dimper samma, färdigskriven inbjudan, som varje år återkommer. Det är inte konstigt, att det kommer få på årsmöten-eller??

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Jag kan bara instämma, att det i många föreningar informeras alldeles för lite. En bostadsrättstyrelse bör informera så mycket som möjligt om vad som är på gång, och vad som diskuteras i inom styrelse. Och det ska helst informeras i förväg om vad som ska hända, och inte långt efteråt, när det redan hänt.

 11. ombud skriver:

  Hej
  Om man inte kan komma på ett styrelsemöte, kan då någon annan styrelseledamot vara ens ombud, ex om man skriver en fullmakt.
  På föreningsstämman kan man ju skicka någon annan i vissa fall

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Nej, vad jag vet kan man inte ge fullmakt till någon i en styrelse. Kan man inte själv närvara, ska ju en suppleant träda in (om sådan finns), och denne kan inte heller åläggas att rösta på ett visst sätt.

 12. Martin Nyman skriver:

  En fråga angående styrelsemöten. Vår förening har 4 styrelseledamöter och 2 suppleanter. Vid ett fiktivt styrelsemöte saknas 2 ledamöter, men ett viktigt beslut måste tas just denna dag. Är beslutet giltigt om endast två ledamöter tar beslut, utan att inkalla suppleanter? M a o, finns det någon bestämmelse om hur många i styrelsen som måste närvara och rösta vid ett möte?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   För att kunna fatta beslut i denna styrelse med 4 ledamöter måste ”mer än hälften” vara närvarande, dvs minst 3. men av dessa 3 kan en eller två vara suppleanter. Enbart 2 ledamöter räcker inte. Observera också att suppleanter SKA kallas in vid behov (LEF 6:9). Dessutom: Är bara 3 närvarande måste ett beslut vara enhälligt, enligt de flesta brf-stadgar.

 13. Benneth skriver:

  Hej!
  Måste en kallelse till ett styrelsemöte vara i pappersform eller kan det i stället ske digitalt via t ex mail med bifogad dagordning?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   (nytt svar)
   Kallelsen till styrelsens möten kan ske på det sätt man själv bestämmer i styrelsen. Många styrelser har övergått till kallelse via mail.

 14. E-post möte skriver:

  Hej
  Vi är en liten förening med 8 medlemmar, kan vi ta enkla beslut ex via e-post till varandra och senare skriva in detta i styrelseprotokollet, känns ibland onödigt att personligen samlas för att ta snabba enkla beslut

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Jag tycker man kan göra som du föreslår, så länga alla tycker det är ett bra sätt, och alla verkligen har möjlighet att sätta sig in i de aktuella frågorna, och ingen lämnas utanför.

 15. Lennart skriver:

  Hej.

  Vår förvaltare vill ha tillgång till samtliga våra styrelseprotokoll och säger att ”så gör man”. Jag har förklarat att protokollen finns tillgängliga för revisorn, men att protokollen, då de även innehåller diskussioner om vår relation med förvaltaren inte utan specifik anledning kommer göras tillgängliga. Vad är korrekt?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Som jag ser det behöver er förvaltare inte alls ha tillgång till protokollen, och det finns heller ingen skyldighet för er att lämna ut dem. Behöver de några uppgifter kan de ju fråga er.

 16. Maris skriver:

  Vår ordförande har avgått med omedelbar verkan. Går det att driva föreningen utan ordförande fram till årsstämman nästa år? Enligt stadgarna skall val av ordförande ske på stämma.

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Styrelsen måste ha någon som är ordförande. Jag antar att ni har en vice ordförande, och då kan denne fungera fram till nästa årsstämma. Har ni ingen vice ordförande utsedd, då kan ni utse en av er till vice ordförande.

 17. Birgitta skriver:

  Hej!
  Vi är en liten förening med 23 medlemmar. Till varje stämma är det samma problem. Ingen vill ställa upp till val av styrelse. Man får pussla och böna och till slut ställer några upp ändå. Om det nu skulle bli så att ingen vill, vad händer då? Jag har hört att Länsstyrelsen kan gå in och ta över. Stämmer det, och hur går det till? Jag har varit ordf i 4 år och suttit med i styrelsen i 7 år, och jag känner att jag vill släppa detta nu.

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Medlemmarna har bara två alternativ: antingen väljer man en styrelse, eller så står föreningen utan styrelse. I det senare fallet, om ingen styrelse finns, står föreningen utan ledning, och då kommer någon till sist begära föreningen i likvidation. Det innebär att Bolagsverket utser en likvidator som får i uppgift att tvångsförvalta och sälja fastigheten. Och det är ju ingen bra lösning.
   Bättre då att se till att det finns en styrelse. Men om ingen vill vara det? Då får man väl locka med högre arvode, eller lägga ut mer av arbetet på förvaltare eller kanske en anställd. Kan alltså bli dyrt, men bättre än likvidation.

 18. Birgitta skriver:

  Stort tack för svaret. då kommer en följdfråga. Vad händer vid en likvidation? Står man där med ett lån och en hyresrätt?
  Kan köparen avhysa de boende?
  Det är bra att bli upplyst om detta. Jag tänker upplysa om detta på nästa stämma.

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Vid en likvidation blir det i praktiken fordringsägarna (dvs föreningens lånegivare, bankerna) som beslutar vad som ska hända. Situationen är mycket ovanlig, och jag har inga fall aktuella. Tvångsförvaltning eller rekonstruktion kan bli aktuellt i första hand. Värsta fallet är en begäran om konkurs, då säljs fastigheten, föreningslånen betalas tillbaka, och det som ev. återstår delas ut till medlemmarna. Medlemmarna blir hyresgäster, men har rätt att bo kvar.

 19. Petter skriver:

  Hej,

  Hur lite information om styrelsens arbete bör/ska en styrelse informera oss medlemmar om?
  Vi får bara årsredovisningen och kallelse till årsstämman där genomdragning av denna sker! Och eventuella svar på frågor vid stämman om någon vågar fråga.
  Jag har lämnat brev till ordförande med synpunkter om viss skötsel och aldrig fått svar.
  Vad kan vi medlemmar göra? Har vi någon rätt att kräva mer information?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Någon laglig rätt att få information finns inte. Bara på föreningsstämman har man rätt att få svar på sina frågor, men skulle styrelsen även där vägra svara kan man inte göra mycket åt det. Enda möjligheten är att välja styrelseledamöter som vill informera mera. Man kan och försöka få ett stämmobeslut på att det ska ges regelbunden information.

 20. Offentliga Protokoll skriver:

  Hej Lennart
  Är det lagligt att ha offentliga styrelseprotokoll och skicka till övriga medlemmar? isåfall hur gör man om styrelsen behandlar känsliga uppgifter om en enskild medlem?
  Är det ok att klippa o klistra i protokollet och sedan använda det som ett infobrev från styrelsen och ex sätta upp i trappen?
  Gäller vår lilla förening med 8 medlemmar

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Ja, det är i alla fall inte olagligt. Det är ett utmärkt sätt att informera övriga medlemmar. Skulle man någon gång (händer väldigt sällan) behandla en känslig personlig fråga, bör man censurera bort den.

 21. Ang protololl skriver:

  Håller med om att öppna styrelseprotokoll är otroligt viktigt i en liten förening. Naturligtvis med viss censur om enskilda medlemmar diskuteras. Ju mer info som strömmar genom föreningen ju mer kunskap, intresse och engagemang får man. Jag ska prova att få igenom ett månadsbrev med styrelseinfo, hushistoria och lite trädgårdstips. Kunskap är makt

 22. Senior skriver:

  Hej!
  I vår seniorförening finns i stadgarna inskrivet att högsta ålder för att bli medlem är 75 år. Kan styrelsen tillåta att denna gräns överskrids utan att stadgarna ändras? Enligt uppgift finns ett medgivande från stämman att styrelsen kan fatta beslut att godkänna medlem med högre ålder ”från fall till fall”.

  Om man vid flera tillfällen har godtagit medlemmar över denna åldersgräns bör då inte stadgarna ändras?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Det går inte att frångå stadgarna. Inte heller ett stämmobeslut kan frångå stadgarna. Möjligen om stämmobeslutet fattas av samtliga föreningens medlemmar enhälligt (eftersom det då kan likställas med ett stadgebeslut).

   Har man i praktiken regelbundet frångått stadgarna bör dessa absolut ändras.

 23. Att skicka ut protokoll skriver:

  Hej
  Efter vi har haft styrelsemöte får vi inga protokoll utskickade, vi är 5 i styrelsen men ordf och sekr håller dessa för sig själv. Säger lagen något om detta? bör ju vara självklart att alla i styrelsen får en kopia antingen på papper eller mejl. Jag som är justerare får ett papper att skriva på som jag sen lämnar tillbaka.

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Jag måste säga att detta är något av det underligaste jag har hört talas om. Självklart ska hela styrelsen (åtminstone ordinarie ledamöter) ha tillgång till protokollen. Men var eller hur detta är formulerat lagmässigt vet jag faktiskt inte.

 24. Hur länge... skriver:

  Hur länge ”gäller” de gamla protokollen? En ledamot hänvisar till något som hände 2008 och vill nu gräva i detta. Eftersom det gått 7-8 år så kan det vara svårt att få en heltäckande bild. Ska vi andra i styrelsen ta hänsyn till ett gammalt fel? Endast en ledamot är kvar sen den tiden och driver denna fråga.

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Styrelse- eller stämmobeslut gäller tills vidare, eller tills man fattar ett nytt beslut i frågan. Är man osäker på vad som beslutats för länge sen får man väl göra just så, alltså fatta ett nytt beslut.

 25. Petter skriver:

  Hej,
  Kan en ordförande bli återbetalningsskyldig då han höjt sitt arvode för ett kommande projekt som sedan inte blev av när stämmans röster inte räckte för slutföra projektet?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Alla arvoden ska beslutas av stämman, och gäller mandattiden ut eller tills stämman beslutar något annat. Jag är osäker på vad du menar med att ordföranden ”höjt sitt arvode”, frågan är hur och var beslutet är taget.

 26. Fråga skriver:

  Undrar om man måste kalla till ett styrelsemöte även om man bestämde datum för nästa möte på föregående möte.

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Nej, det finns inget krav på att skicka en formell kallelse om det redan är bestämt ett datum. Däremot måste alla ledamöter vara informerade, och i god tid veta vilka frågor som ska behandlas på mötet, och få tillräckligt underlag inför beslut. Men det kan ju ske utan att en kallelse skickas ut. (LEF kap.6 §9)

 27. Närstående medlem skriver:

  Hej
  Laglig rätt att äga brf har ju gifta/sambos, men i våra stadgar står även att närstående ska likställas. Har de då också laglig rätt att äga? Eller är det bara en rekommendation eller förslag.

 28. Mattias skriver:

  Hej
  Bakgrund:Vår Brf har blivit stämda på nästan 2 miljoner kr av en fd hyresgäst till en av föreningens lokaler. Vårt juridiska ombud finner att stämningen saknar grund och att vi kommer att vinna målet.

  Vår förening har många försäljningar och får ofta frågor om planerade avgiftshöjningar och renoveringar.

  Fråga: Om vi skulle förlora tvisten skulle vi behöva höja avgifterna i föreningen. Ska/bör vi informera de boende och mäklare om detta. Om vi varit ett aktiebolag hade vi varit skyldiga att göra det, då det är så pass stora belopp i relation till vår omsättning.

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Detta är något man ska prata med revisorn om. Men det brukar vara så att om utfallet av tvisten riskerar gå emot en, då ska man redan nu redovisa detta som en (potentiell) förlust i bokslutet, och dessutom förklara det i verksamhetsberättelsen. Men om det är troligt att utfallet blir positivt, som i ert fall, då räcker det att tvisten bara omnämns. Men det måste alltid omnämnas, på något sätt. Medlemmarna bör naturligtvis hållas informerade, liksom mäklarna.

 29. Charlotte skriver:

  Hej.

  Satt som ordförande i en brf och blev mycket sjuk så jag blev tvungen att lämna mitt uppdrag. Jag avgick i september och nu är vi i mitten av januari och ingen ny ordförande är vald. Tilläggas är att vice ordförande ej vill ta över posten. Hur lång tid får det gå innan posten måste tillsättas? Vidare ska det alltid enligt våra stadgar hållas ett informationsmöte varje höst innan novembers utgång vilket inte heller blev av. Hur tacklar man detta som medlem?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Ja, styrelsen ska ju ha en ordförande, och det är styrelsen själv som utser denne (i normala fall). Om styrelsen inte förmår hitta en ordförande, bör man kalla till extrastämma. Görs inte detta, bör revisorn begära att stämma sammankallas. Om styrelsearbetet i övrigt fungerar, kan man möjligen tänka sig att avvakta till ordinarie stämman. Kommande stämma får väl se till att det tillsätts en styrelse där det finns en möjlig ordförande.
   Angående det uteblivna informationsmötet är inte det något allvarligt fel enligt min bedömning, och bör bara ge en randanmärkning i revisionen.

 30. Kjell skriver:

  Hej! Vid årsstämman i vår förening valdes 4 ordinarie styrelsemedlemmar och 2 suppleanter. Vid konstituerande styrelsemöte valdes ordförande, vice ordförande kassör, och sekreterare. Det var en extern sakkunnig ordförande för mötet, en av styrelsemedlemmarna förde protokoll. Den externe ordföranden har skrivit under protokollet. Den nyvalde ordföranden som också utsetts till justeringsman vägrar att skriva under med motiveringen att han inte förstått vad funktionen ”kassör” innebär. Han har tidigare varit ordförande i föreningen i 12 år och har då haft alla dessa funktioner själv. Han har också ignorerat den nyvalde sekreteraren vid upprättande av dagordning för första styrelsemöte. Vad händer nu när protokoll från konstituerande möte ej är godkänt?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Mitt råd är att ni på nästa styrelsemöte försöker reda ut detta. Det kan ingen annan göra åt er, detta måste ni själv klara ut. Om ni mot förmodan inte skulle lyckas bli överens, ser jag ingen annan möjlighet än att ni kallar till extrastämma för att välja ny styrelse.

   Angående sista punkten om dagordningen, anser jag att det är ordförandes uppgift att föreslå dagordning, med eller utan sekreterarens medverkan.

 31. Maria skriver:

  Hej! Jag sitter i en valberedning för vår brf. Då vi inte hittar någon bostadsrättsinnehavare som vill vara revisor, vill vi föreslå en hyresgäst i vår förening med lämplig utbildning och yrkeserfarenhet. Några menade att det var olämpligt att en hyresgäst skulle kunna få insyn i sin hyresvärds verksamhet. Vad menar du?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Jag kan inte se några hinder. Det väsentliga är att personen har grundläggande kunskap och kvalifikationer, samt inte har någon personlig relation till ledamöterna.

 32. Kjell skriver:

  Hej!
  1) vid årets stämma valdes en styrelse med 4 ordinarie och 2 suppleanter. Nu har en suppleant avsagt sig uppdraget. Föranleder detta någon åtgärd eller fortsätter arbetet automatiskt med 4 ordinarie och 1 suppleant?
  2) Om någon av de 4 ordinarie avsäger sig uppdraget vad händer då? Går den som är suppleant automatiskt upp som ordinarie och styrelsen fortsätter med 4 ordinarie och 0 suppleanter, eller måste det kallas till extrastämma och väljas ny styrelse?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   1) Arbetet kan fortsätta som vanligt.
   2) En av suppleanterna får träda in i den avgående ledamotens ställe, men detta sker bara möte för möte. Rent formellt kan suppleanten inte bli ”permanent” ledamot. Arbetet kan fortsätta som vanligt, så länge minst 3 personer närvarar på styrelsemötena.

 33. Jasmine Rosnqvist skriver:

  Hej,

  Detta gäller styrelseprotokoll i aktiebolag. Jag undrar om man på ett styrelsemöte kan fatta ett beslut om att slutligt fastställa förra mötets protokoll? När blir ett styrelseprotokoll gällande? Vad innebär det att fastställa ett protokoll?

  Sedan undrar jag att om man är totalt sex personer som sitter i en styrelse för ett aktiebolag, om två personer inte kan närvara, kan bolaget ändå fatta beslut gällande företagets budget för nästkommande år?

  med vänliga hälsningar

  Jasmine

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Detta forum handlar om bostadsrättsföreningar, och Lagen om Ekonomiska föreningar. Lagen är dock snarlik Aktiebolagslagen, så jag svara utifrån det. Ett protokoll blir giltigt i och med att det justerats av de utsedda justerarna. Sen kan det ev korrigeras på nästkommande styrelsemöte (om t ex fel upptäcks). Därefter anses det slutligen fastställt.

   Om fyra ledamöter är närvarande av totalt sex, är styrelsen fortfarande beslutsmässig.

 34. Gert Mårtensson skriver:

  Eftersom det råder sekretess runt styrelsemöten, protokoll m.m. undrar jag hur denna sekretess är reglerad. Lyder styrelseledamöterna under sekretesslagen eller är det mer en moralisk fråga, och vilka sanktions möjligheter finns det om någon medlem lider skada på grund att sekretessen brutits?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Det är ett vanligt missförstånd att det skulle råda sekretess kring styrelsemötena, eller att sekretesslagen är tillämplig. Så är det inte. Däremot har styrelsen en vårdplikt, och måste hantera sitt uppdrag på ett ansvarsfullt sätt. Det innebär att man inte får sprida uppgifter som kan skada enskilda medlemmar, eller skada föreningen. För övrigt bör man vara så öppen som möjligt, och dela med sig av de resonemang och de beslut som tas i styrelsen.

   Skulle någon medlem anse sig ha lidit skada pga att styrelsen har spridit känslig information som inte borde ha spridits, får detta hanteras av tingsrätten.

 35. Nazari skriver:

  Hej!
  jag undrar om det finns något telefonnummer man kan ringa till och ber om råd gällande vissa saker som kanske inte är lämpligt här inne ??
  MVH HN

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Du kan pröva att ringa undertecknad, telefonnr till Borättupplysning finns på vår hemsida. Vi kan dock inte besvara frågor rörande personliga konflikter.

 36. Frustrerad skriver:

  Hej, I min Brf har vi ett jätte problem med ordföranden. Han tar egna beslut på vad som ska göras…utgifter…inköp…inhyrning av snickare…fiber...hotar oss medlemmar och talar om att det minnsann är han som håller i klubban. Han pratar vitt och brett om boendenas ekonomi…… han ändrar inte styrelsenas medlemmar i verksamt.se. Som det står nu är det han och hans släkting…en hyresgäst, och jag. Hyresgästen satte han som ledamot och mig som suppleant. Jag är medlem… det är inte hyresgästen. Jag äger min bostadsrätt och det gör ordf och hans släkting också.

  Inte ett möte vart jag kallad på förra året… ordföranden tog egna beslut om inköp av gräsklippare. han förnedrar oss medlemmar när vi har olika åsikter, han delger inte ekonomi….
  Vid årets årsmöte valdes det in många nya medlemmar, ordföranden har inte ändrat detta på verksamt.se, och när han blev ifrågasatt krävde han ledamotens omedelbara avgång…
  Ordföranden hyr ut lägenheter till olika prislappar, varm eller kall hyra, vi blir inte delaktiga över huvudtaget i någonting. Han låser även offentliga förrådslokaler och tillhandahåller nyckeln och ifrågasätter direkt om man vill ha åtkomst och man får ingen åtkomst. Han gör kreditupplysningar på medlemmar kors och tvärs och ifrägasätter deras ekonomi,

  Han hotade mig personligen under sommaren och frågade om jag var ute efter ordförande posten…han påtalade att då kommer jag få problem för den posten släpper han inte till vem som helst. Jag är i år invald som ledamot och därmed när han svarar god dag yxskaft på mina frågor så börjar man forska i det hela hur en styrelse ska fungera. Han valde sig själv till ordförande och han påtalar själv hur mkt pengar han ska ha. Hur i hela friden ska man göra så vi får rättsida på detta. Han styr och ställer precis som att han äger stället.

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Uppenbart att er styrelse inte alls fungerar. På stämman ska det ha utsetts vilka som är ledamöter, och vilka som är suppleanter, det kan inte avgöras av ordföranden. En hyresgäst kan i normala fall inte väljas till styrelsen. Ordföranden utses på första styrelsemötet. Alla ledamöter ska kallas till alla möten, och alla ledamöter ska vara delaktiga i besluten.

   Alla dessa självklara principer verkar inte ha fungerat i er förening. Varför sätter ni inte ner foten, och avsätter denne person? Det måste kunna göras på nästa stämma, eller på en extrastämma, eller t o m på nästa styrelsemöte. Men då måste ni vara tillräckligt många som tycker som du. För allt detta är en rent intern föreningsfråga.

 37. Vibeke skriver:

  Vi i brf.en är kallade till en extra stämma kring styrelsens ansvarsfrihet kring bokslut. Nu till min fråga:

  Vi är flera lägenheter som även önskar ta upp möjligheter att bygga uteplats. Kan vi lägga till det i kallelsen?
  Vår styrelse är ny och dem visste inte om dem fick lägga till något i kallelsen.

  Vet ni? Hoppas att ni kan hjälp oss i denna fråga. Med vänlig hälsning, Vibeke

  Skickat från min iPhone

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Om jag förstått situationen rätt så har det redan gått ut kallelse till x-stämma angående frågan om ansvarsfrihet. I så fall kan man inte lägga till ytterligare frågor. Bara den eller de frågor som är upptagna i kallelsen (och på dagordningen) får behandlas.

   Men skulle det vara så att kallelsen inte är utskickad, utan bara planerad, så står det styrelsen fritt att lägga till frågor. Det är styrelsen som beslutar om x-stämman, och vilka frågor som ska behandlas.

 38. Martin skriver:

  Hej

  Har styrelsen någon skyldighet att kalla alla i föreningen när de ska tas större beslut? I vårt fall fick vi bara ett brev i vår brevlåda att föreningen beslutat om att belägga alla lägenheter med en kapitalinsats på i vårt fall 78 000 kr som ska vara inbetalt inom 3 mån. Jag tycker att det låter väldigt konstigt rent juridiskt.

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Ja, det låter väldigt konstigt. Bostadsrättslagen är väldigt tydlig, alla beslut om ändrad eller ökad insats måste beslutas av föreningsstämma, och dessutom (i de allra festa fall) godkännas av hyresnämnden. Om detta alltså inte gjorts ska ni helt enkelt vägra betala.

 39. Keno skriver:

  Hej,
  finns det någon formell skyldighet att anslå en styrelse med namn, bild, telnr,bostadsadress osv inom föreningens fysiska/elektroniska område?
  Någon påstod att det finns en skyldighet att anslå detta på tre ställen i stadgarna…och där står det inget om detta. Kan det finnas andra stadgar som reglerar detta?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Nej, några sådana regler finns inte. Det finns ingen skyldighet att på något sätt informera om vilka som sitter i styrelsen. Även om det naturligtvis är en självklarhet att det görs, framför allt inför föreningens egna medlemmar.
   Formellt gäller bara detta: Styrelsens (tidigare) sammansättning anges i årsberättelsen. Styrelsevalet återges i stämmoprotokollet. Anmälan om ändringar görs till Bolagsverket. Inget mer.

 40. Lena skriver:

  Måste en styrelse ha styrelsemöten? Med vänlig hälsning, Lena

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   En lite konstig men intressant fråga. Enligt Föreningslagen skall styrelsemöten hållas ”när det behövs”. När behövs det då? Jag har träffat på föreningar som bara håller ca 4 möten under året. I små föreningar är det fullt möjligt, det händer inte särskilt mycket, och mellan mötena fattar man preliminära beslut. Rent teoretiskt skulle man nog klara sig med två styrelsemöten, på det första mötet efter stämman väljer man ordförande (om inte redan gjorts) och fastställer avgifterna samt delegerar upp alla löpande uppgifter, och nästa år innan stämman beslutar man om årsredovisningen och kallar till ny årsstämma. Förutsatt naturligtvis att inget speciellt händer däremellan.

   Men för att sammanfatta: det finns några obligatoriska beslut som kräver ett (protokollfört) styrelsemöte.

 41. Keno skriver:

  Hej,
  vår ekonomiska förvaltare tillsammans med ordföranden i vår förening är de som båda (i form av att båda namnen framgår av ett ”papper” från banken) har rätten att utdela tillgång till vår bank (för att i huvudsak kunna utföra betalningar antar jag). Min fråga är om detta är en acceptabel lösning då jag själv känner mig skeptisk då jag tycker att det bara skall vara föreningen som kan utdela denna ”access” till vår bank.

  ps
  Tack för svar på tidigare fråga!
  ds

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Svårt att ge en generell rekommendation. I grunden tillhör naturligtvis föreningens pengar och bankkonton föreningen, och styrelsen måste ha full kontroll över dessa. Men det är inte fel att förvaltaren också har visst ansvar över dessa medel. Det händer ju att ordföranden växlar, eller att hela styrelsen byts ut. Man måste säkerställa att det finns en kontinuitet i alla lägen. Det väsentliga enligt min mening är att aldrig en ensam person förfogar över medlen, det ska alltid vara två i förening. Man måste i styrelsen tydligt klargöra vilka som har tillgång till kontona, och hur utbetalningar ska gå till.

 42. Ådne Lind skriver:

  Vi er brf. Med 27 medlemmer. Vi skal avholde årsstemma nu og lurer på om styret kan foreslå en justeringsman som sitter i nåværende styre?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Ja, det finns inget formellt hinder mot att välja en justeringsmannen som är styrelseledamot. Men stämman får ju avgöra om personen anses lämplig.

 43. Gunnar skriver:

  Hej, Jag har skrivit till styrelsen och uppmärksammat denna på att det finns en brh som inte uppfyller stadgarnas krav på ”Permanentboende” och ”Andrahandsupplåtelse”. Jag har begärt svar på frågor om detta då en ”generös” tolkning av stadgarnas regler i detta fall också har intresse för övriga medlemmar och hur de kan använda sitt boende (likabehandlingsprincipen).
  Jag har fått ett skriftligt svar som 2 av styrelsens 3 ordinarie medlemmar stödjer . Svaret har rubriken ”Privat” och är personligt skrivet med antydan om att detta är en fråga som inte ska behöva förorsaka dålig nattsömn för dessa styrelseledamöter när det finns större frågor att ägna sig åt som t.ex. krig och svält ute i värden. Svar på mina sakfrågor saknas dock.
  Min fråga är om styrelseledamöter har rätt att skriva ”privata” svar på mitt brev med sakfrågor ställt till styrelse i brf.

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Rent generellt bör en styrelsen alltid svara på ett formellt riktigt sett, undertecknat styrelsen. Det svar du fått, av typ ”privat” svar, verkar ganska udda. Mer kan jag inte säga utan att ha sett frågorna och svaren.
   Det du kan göra är att skriva en ny fråga och begära ett formellt svar från styrelsen. Observera dock att styrelsen inte har någon skyldighet att besvara frågor eller brev. Men naturligtvis bör en bra styrelse göra det. Den enda rättighet du har som medlem är att ställa frågorna på årsstämman, och där utkräva svar.

 44. Elin skriver:

  Hej!

  Jag undrar om mailkonversationer styrelsemedlemmar emellan kan ges ut till övriga medlemmar?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Det tycker jag att de inblandade styrelsemedlemmarna själva får avgöra. Det finns inget i lagen som talar varken för eller emot.

 45. Magnus skriver:

  Lennart,
  en kort fråga, kan en brfstyrelse ”delegera” till ordföranden att ensam godkänna nya medlemmar till brf:en?
  Mvh Magnus

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Ja, det är inga problem. Glöm dock inte att alla godkännanden måste rapporteras och protokollföras, lämpligen på kommande styrelsemöte. Och hela styrelsen har fortfarande ett ansvar för hanteringen.

  • Keno skriver:

   Hej,
   kan du förtydliga ”Glöm dock inte att alla godkännanden måste rapporteras och protokollföras”, menar du att det ska vara protokollfört i ett styrelseprotokoll eller räcker det att man arkiverat den godkända ansökan?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Bostadsrättslagen fastslår att medlemskap ”avgörs av föreningens styrelse”. Och alla styrelsebeslut måste protokollföras. Visserligen kan styrelsen delegera ansökningshanteringen till t ex ordföranden, men det innebär fortfarande att alla godkända ansökningar måste protokollföras (då i efterhand). Hela styrelsen måste få insyn i hanteringen, och enskilda ledamöter ges en chans att reservera sig.

 46. Kristian skriver:

  Hei. Styret i bostadsforeningen har besluttet at vi må endre altanen vår etter at vi har renovert denne. Vi er uenig i denne beslutningen da vi mener dette ikke bryter med stadgerna i foreningen. Hvilken klageadgang har vi som beboere på styrets beslutning ?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Den enda klagomöjligheten som finns är till styrelsen. Och att ta upp frågan på nästa föreningsstämma. Ni behöver inte göra något mera, utan det är upp till stryrelsen att driva frågan vidare.

 47. Charlotte skriver:

  Hej, läste ett inlägg från den 12 juni 2015 som jag funderar över:

  Om man inte kan komma på ett styrelsemöte, kan då någon annan styrelseledamot vara ens ombud, ex om man skriver en fullmakt.
  På föreningsstämman kan man ju skicka någon annan i vissa fall

  Lennart (Borättupplysning) skriver:
  Nej, vad jag vet kan man inte ge fullmakt till någon i en styrelse. Kan man inte själv närvara, ska ju en suppleant träda in (om sådan finns), och denne kan inte heller åläggas att rösta på ett visst sätt.

  Stämmer det verkligen? Går det inte på något sätt att kunna rösta i en fråga om man inte kan närvara?
  Det finns ju en risk att ordförande lägger mötet med flit så att en person inte kan närvara.

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   En ordförande har ju alltid möjlighet att styra styrelsemötena, och därmed även viss möjlighet att manipulera dem. Man får hoppas att övriga ledamöter i så fall genomskådar sådana försök.
   Men i sakfrågan gäller alltså att det alltid är ordföranden som kallar till styrelsemötena, men naturligtvis i samråd med övriga ledamöter.

 48. Charlotte skriver:

  Tack för en bra sida!
  jag är ordförande i en förening där det pågår en diskussion om en plantering i området. Vi har på årsstämman fattat beslut om planteringen men en av ledamöterna tycker att det blir för dyrt. Han motsätter sig alltså planteringen och har önskat ett extra styrelsemöte för att rösta om ärendet. Han har bara möjlighet att närvara på mötet en specifik dag den kommande veckan och kräver att vara med när omröstning sker.
  Jag vet att han har rätt att kräva att ett möte ska hållas, men kan han kräva att han ska närvara?
  Om det blir omröstning i styrelsen, kan vi verkligen riva upp ett beslut som är fattat på årsstämma?

  MVH Charlotte

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   På fråga ett så gäller vad som sades i föregående inlägg: det är ordföranden, i samråd med övriga ledamöter, som bestämmer när styrelsemötet ska hållas. En enskild ledamot kan inte kräva att mötet ska hållas en viss specifik dag.

   På fråga två, om styrelsen kan riva upp ett stämmobeslut: Ja, det kan styrelsen, eftersom styrelsen styr. Men att gå emot ett stämmobeslut, särskilt om det fattats nyligen (senaste året), är naturligtvis inte att rekommendera. Uppenbar risk att man får hela föreningen emot sig och förlorar allt förtroende. Men rent juridikt är styrelsen inte bunden till stämmobeslut (gäller allmänna stämmobeslut, inte stadgerelaterade frågor, styrelseval etc.)

  • Keno skriver:

   Hej,
   är verkligen en ”plantering” en fråga för en årsstämma? Jag uppfattar det som att blommor ska sättas och inte hela föreningen skall förändras dvs plantera fullvuxna träd o likn.

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Jag uppfattade denna plantering som någon slags större nyplantering, och då är det inte fel om beslut fattas på en föreningsstämma. Men är det bara ersättningsplantering, så brukar styrelsen själv hantera detta, då är det bara vanligt trädgårdsunderhåll.

 49. Keno skriver:

  Hej,
  när en ordinarie styrelsemedlem avgår så undrar jag hur man skall/kan hantera denna brist med suppleanter dvs blir en suppleant automatiskt ordinarie eller finns det en process kring det eller får man bara leva med detta läge till nästa årsmöte?
  Mvh

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Flera liknande frågor har ställts och besvarats under lektion ”Styrelsens storlek och suppleanternas roll”.
   Finns det suppleant(er) så ska en gå in och ersätta den avgående eller avflyttade ledamoten. I vilket fall så kan man fortsätta styrelsearbetet som vanligt, fram till nästa årsstämma, så länge man är beslutsmässig.

 50. Sofia skriver:

  Hej och tack för en bra sida!

  Har några funderingar:
  1. Är det lämpligt att verksamhetschef, i mindre förening, är ordinarie ledamot i styrelsen? Jag tycker inte det är funktionellt då denne styr möten utifrån sin ambition och därigenom inte har ifrågasatts trots vikande lönsamhet (har svag och okritisk ordförande) .

  2. Kan jag som ledamot delge den föreningen, som jag representerar genom min roll som ledamot, styrelsens protokoll? arbetshandlingar? (tex utkast till årsbokslut och verksamhetsberättelse) innan de offentliggörs en vecka före årsmötet? Upplever att styrelsen kontinuerligt fördröjer protokoll etc. för att man inte ska få insyn och hinna agera.

  3. Då vi kommer ha utmaningar med att bli av med styrelsemedlemmar så funderar jag på om valberedningen istället skulle kunna föreslå att man kompletterar med desto fler ledamöter (finns bara ett minimum i stadgarna). Förstår att det finns utmaningar med att koordinera möten etc. med många kalendrar men finns det andra påtagliga nackdelar?

  Hoppas på snabbt svar då vi har årsmöte redan nästa vecka…Stort tack!
  Vänligen,
  Sofia

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Jag har svårt att svara på dessa frågor, då jag inte riktigt förstår vad för typer av ”föreningar” som avses.
   Formulera gärna om frågorna så att det blir tydligare.

 51. Sofia skriver:

  Hej och tack för respons.
  Det handlar om en allmännyttig kulturförening som äger en fastighet. Föreningen har en anställd – verksamhetschefen.

  Kulturföreningen består i sin tur av tre medlemsföreningar varav jag representerar en av dessa i styrelsen. Kan jag visa/dela de handlingar som vi skapar inom kulturföreningens styrelse? tex protokoll och andra arbetshandlingar. Finns inget underskrivet sekretessavtal eller dyl mellan mig och styrelsen.

  Tack på förhand!

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Vi kan tyvärr bara besvara frågor om bostadsrättsföreningar. Men ett allmänt förhållningssätt är att du både har en rätt och en skyldighet att informera din förening om vad som sagts och beslutats om i den övergripande föreningen. Protokoll däremot ska man vara försiktig med, och kanske inte sprida hur som helst.

 52. Elinor skriver:

  Kan en styrelsemedlem neka oss som boende att göra förändringar i vårt radhus utan att vår skrivelse tagits upp på ett styrelsemöte?

  Förändringen kommer kräva ett godkännande av styrelsen och när jag frågade styrelsens sekreterare hur jag skulle gå tillväga rent administrativt svarade hon att förändringen (skrivelsen) kommer att nekas. När jag frågade på vilka grunder fick jag till svar att ”så är det att bo i bostadsrätt, du får inte bestämma själv”. Får man göra så?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Naturligtvis kan inte en enskild ledamot avgöra frågan, inte ens om det vore ordföranden. Ni ska avkräva styrelsen ett skriftligt svar på er skrivelse, ett svar som ska vara fattat på ett styrelsemöte och protokollfört. Ni ska t o m kunna få ett relevant utdrag ur detta protokoll.

 53. Anders skriver:

  Hejsan
  Jag undrar om vår revisor i vår förening kan bli Ordförande, är det så att HEN kan sitta på 2 stolar.

  A

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Om en revisor ska utses till ordförande, men måste hen sluta som revisor. Det går inte att sitta på dubbla stolar. En revisor ska vara helt oberoende från styrelsen, och får inte heller vara besläktad med någon där.

 54. Sonja Meller skriver:

  Får styrelsen besluta om att lämna ut parkeringsplats till hyresgäst utan att tillfråga bostadsrättsföreningens medlemmar.

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Styrelsen har mandat att besluta hur parkeringsplatserna ska disponeras, och av vem, och om villkor. Föreningens medlemmar kan bara uttala sig i frågan på föreningsstämman, och där möjligen föreslå en policy.

 55. Milla skriver:

  Hej!

  Ifall jag skriver ett mail till styrelsen så förväntar jag mig ett personligt svar.

  Nu har vår ordförande skickat ett mail till samtliga som mailat honom. Har han rätt att skriva: ”hej alla ni som av en eller annan anledning skickat mail till styrelsen” och i maillistan kan jag se alla som skickat mail till styrelsen är detta okej? Finns det ingen sekretss för det här? Jag vill kanske inte att andra ska veta om att jag skickat ett mail till styrelsen. Men nu kom detta fram…

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Det hade naturligtvis varit bättre om ordföranden hade skickat individuella svar till alla. Men jag vet ju inte vad frågorna handlat om, kanske var det likartade frågor? Eller någon form av allmänt svar? Hur som helst tycker jag inte det är någon sekretess som brutits. Att du skickat ett mail, det kan väl inte vara hemligt? Om du själv tycker det, så ska du nog kommunicera på något annat sätt med styrelsen. Mail kan lätt komma på avvägar…

 56. Berit Eriksson skriver:

  Hej
  Jag är revisor i en vägförening.
  När jag skulle granska protokollen så fans inte vissa punkter med, som t.ex godkännande av dagordningen. Ska sekreteraren skiva om protokollen så att ordförande m.m. får skiva under igen fast det var förra årets 2020 protokoll jag granskar?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Besvarar egentligen bara frågor om bostadsrätt, men detta fallet tycker jag man ska behandla på enklast möjliga sätt. Dvs påpeka (muntligt eller skriftligt) till styrelsen att protokollet är bristfälligt, och att de måste skärpa sig. Om inga andra problem föreligger, tycker jag det räcker.

 57. Tomas Larsson skriver:

  Vi är en förening med 30-talet medlemmar. Är det rimligt att styrelsen uppvaktar medlemmar med blommor etc efter tex sjukhusvistelse?
  Anser detta är en behjärtansvärd handling men ställer mig frågan om detta kan göras rättvist i en föreningen inte minst med tanke på att styrelseledamöterna skiftar genom åren.

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Det får nog anses ligga inom styrelsens uppdrag att måna om föreningens medlemmar, inom rimliga gränser naturligtvis. En blomma vid särskilda tillfällen är en mycket rimlig och trevlig liten gest. Millimeterrättvisa kan av naturliga skäl inte uppnås.

 58. Lennart Svensson skriver:

  Hej Lennart. Om det har begåtts felaktiga beslut (ärende som ska tas på stämma har beslutats på styrelsemöte, + ytterligare flera beslut angående tillbyggnader) och detta har inte kommit medlemmarna i BRF till kännedom. Vem kan och får informera medlemmarna? Kommer aldrig denna information fram till medlemmarna? Får man som medlem framföra detta på årsmötet när valberedningen lägger fram förslag på personer som ska väljas. Eller ska man ge skriftlig information till medlemmarna före årsmötet? Styrelsen har ju inte informerat medlemmarna om att de beslutat felaktigt.Protokollen får ju inte medlämmarna se.Hur gör man som medläm före årsmötet för få ut sann information.Hoppas på svar.MVH Lennart Svensson.

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Det är främst på föreningsstämman man har möjlighet att föra fram kritik mot styrelsen, och till medlemmarnas kännedom. Allra bäst är i formen av en motion, då sprids ju budskapet till alla medlemmar. Men även muntligt direkt på stämman, men det når ju då bara de som är närvarande. Ett alternativ kan vara (om tiden är knapp) att själv informera medlemmarna genom egenhändig utdelning eller anslag. Det är inte förbjudet. Risken är dock att man då kan uppfattas som ”rättshaverist”, om det är en komplicerad fråga som är svår att förklara.
   Men det är alltså på föreningsstämmorna som denna typ av problem ska handläggas, och lösas, genom stämmobeslut och ev förändrad styrelsesammansättning.
   Man ska inte heller glömma möjligheten att diskutera och påtala felaktigheter med revisorn, dock inte alltid säkert att revisorn förstår problemet.

 59. Laila Sjöberg skriver:

  Hej!
  Jag har några funderingar, Kring om en ordförande ien Brf har rätt att besluta utan att alla ledamöter är med?
  Vad behövs för underlag när hyresgäster byter bostäder, vem kan bestämma det bytet mellan hyresgästerna i en styrelse? Ska detta beslut protokollföras?
  Ordförande ska sammankalla till möten men utgår endast när det passar honom, helger är bäst för han. Resterande ledamöter önskar en vardagkväll , ska han då strunta i vad vi önskar?
  De gångerna vi röstar för ett beslut, då ska det protokollföras vilka som var emot. Men visst ska det framgå också varför de var emot?

  Mvh Laila

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Rent generellt gäller att alla beslut ska fattas av styrelsen gemensamt, på ett styrelsemöte som protokollförs. Alla ledamöter ska kallas och ges möjlighet att närvara. Detta enligt Föreningslagen.
   I praktiken kanske inte alla kan komma, det är då ev suppleanter ska träda in.
   Att komma överens om lämpliga mötesdagar kan vara knivigt, men man måste försöka komma överens, eller rösta om lämpliga dagar. Dock bör ordföranden själv kunna deltaga, men i undantagsfall vice ordföranden.
   Angående ”byte av hyresgäster” så är det ett styrelsebeslut som alla andra, och även frågan om godkännande av nya medlemmar, och skall protokollföras. Alla beslut ska protokollföras, men det räcker att notera vilket beslut som fattades, inte vem som röstade för eller emot. Endast om någon väljer att ”reservera sig” mot ett beslut ska det antecknas i protokollet att denna reserverade sig. Vill personen dessutom motivera sin reservation kan denne lämna in en skriftlig förklaring som då ska bifogas protokollet. En reservation måste meddelas innan styrelsemötet avslutas, men den skriftliga motivationen kan lämnas senare.
   Notera här att alla som deltar på ett styrelsemöte faktiskt blir medansvariga till alla beslut, även om man röstar emot. Enda sättet att inte bli medansvarig är att reservera sig, och få det protokollfört. Viktigt!

 60. Lars Johnsson skriver:

  Hej.
  Jag är ledamot i en BRF.
  Då jag suttit i två år är det dags för omval eller nyval.
  Har fått fråga från valberedningen om jag vill fortsätta vilket jag svarat ja på.
  Nu motsätter sig vår ordförande detta.
  Vad händer på stämman?
  Kan han påverka valberedningens förslag?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Det som rimligen borde hända är att valberedningen står fast vid sitt förslag, och att ordföranden möjligen på stämman föreslår en alternativ kandidat till dig, och så blir det omröstning. Ordföranden (eller vem som helst på stämman) är i sin fulla rätt att framföra ett alternativ till valberedeningen förslag.
   Ordföranden har naturligtvis också möjlighet att påverka valberedningen innan stämman, så att de ändrar sitt förslag. Det är inte förbjudet, och det kan alltså vem som helst göra. Det är upp till valberedningen själva att avgöra hur de ska hantera sitt förslag. Och därefter får medlemmarna på stämman välja.

 61. Bo Svensson skriver:

  Hej Lennart
  Jag bor i en bostadsrättsförening med 21 lägenheter. Jag var styrelseledamot och var kallad till ett styrelsemöte. Jag blev utsedd av mötet att skriva mötets protokoll. Mötet beslutade i en fråga som ska handläggas på föreningsstämma Jag reserverade mig för beslutet, men övriga styrelsemedlemmar röstade för beslutet. Jag sa att man måste följa föreningens stadgar om att frågan ska behandlas på föreningsstämma. Efter mötet skrev jag protokollet för mötet och lämnade det till personen som skulle justera det. Varefter den personen gav det till ordföranden. Jag avgick samma dag/ senare på kvällen/ från styrelsen då jag ansåg att styrelsen agerat felaktigt, men satt med under hela styrelsemötet. Ordföranden meddelade mig några dagar senare att dom skulle skriva ett helt nytt protokoll bla för att det jag skrivit ej hade diskuterats utan det var en helt annan fråga som det beslutades om. Jag sa till ordföranden att mitt protokoll inte fick skrivas om. Utan om inte min text enligt honom var riktig skulle ett tillägg göras. Styrelsen har nekat mig att få protokoll från mötet. I våra stadgar står det att styrelsens protokoll är tillgängligt för ledamöter, suppleanter och revisorer. Protokollen från alla tidigare möten har skickats ut till alla som varit kallade till styrelsemötena. I lagen för ekonomiska föreningar står inget om till vem ett styrelseprotokoll ska lämnas. Då jag var ledamot under hela mötet har jag ansvar för beslut som fattats på mötet och på grund av detta har jag rätt att veta vad som står i protokollet. Det är ett bevismaterial för styrelsemedlemmen i vilka frågor man röstat för eller mot eller gjort någon reservation om något i framtiden ska bevisas.
  Hur ser du på att styrelsen har skrivit ett helt nytt protokoll och dessutom någon skriver protokollet som ej var vald till sekreterare vid mötet.
  Jag har som sekreterare vid mötet undertecknat det protokoll som jag har skrivit. Jag har inte undertecknat något nytt protokoll.
  Är det en urkundsförfalskning ?
  Hur ser du Lennart på detta ?
  Med vänlig hälsning
  Bo Svensson

  Utanför frågan/ditt swish-nummer för inbetalning av avgift

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Först och främst vill jag säga att jag inte alls kan kommentera den ursprungliga frågan (den ni tvistade om på styrelsemötet), eftersom jag inte har en aning om vad det hela handlade om. Men tydligen var du i ensam minoritet, och dessutom avgick kort därefter. Det gör i praktiken din sits mycket svår. Möjligen har ett formellt fel begåtts i samband med protokollskrivandet, men det kan du inte göra så mycket åt nu, i detta läge. Tyvärr. Din version står mot övriga styrelsens version. Om styrelsen presenterar ett formellt riktigt protokoll från styrelsemötet, så är det det som kommer gälla, även om det kanske inte återger händelserna korrekt enligt din mening.

   Du kan kontakta föreningens revisor. Den andra möjligheten är att vända dig till övriga medlemmar, ta upp frågan på nästa föreningsstämma. Men det hänger på hur pass allvarlig ursprungsfrågan var, om det verkligen var en så avgörande fråga, som måste fattas på föreningsstämma. Då har du en möjlighet att få den frågan prövad. Men frågan om protokollskrivandet kan du nog inte göra något åt.

 62. Bo Svensson skriver:

  Hej Lennart
  Jag har inte fått något nummer till dig för att swisha avgiften till dig, efter min senaste fråga.
  Jag har en fråga till dig. En styrelseledamot blir kallad till möte. Ledamoten infinner sig till mötet. Ledamoten får inget protokoll efter mötet när det är justerat, dock övriga ledamöter. Bostadsrättsföreningens stadgar säger att styrelseledamöter och styrelsesuppleanter ska ha tillgång till styrelseprotokollet för mötet. Styrelseprotokollet är ju ett bevismaterial för vad som beslutats på mötet. Ska inte alla ledamöter vid mötet få ett exemplar av styrelseprotokollet. Hur kan man annars bevisa vad som sagts och beslutats vid mötet i framtiden om/utifall någon tvist uppkommer.
  Kort tid efter mötet avgår denna styrelseledamot ur styrelsen. Bostadsrättsförening säger nu att han/hon var en före detta styrelsemedlem vid mötet. Är det rätt? Jag var ju med på mötet. Kan man hävda att så är fallet? Man måste kunna skaffa sig protokollet. MVH Bo Svensson.

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Uppenbarligen finns/fanns det en djup konflikt inom styrelsen. Personen i fråga hävdar att hen var ledamot på styrelsemötet, övriga(?) ledamöter påstår att hen inte var ledamot. En avgång ur styrelsen ska protokollföras, och om allt gått rätt till ska det alltså framgå när ledamoten avgick. Men tydligen finns det en otydlighet, och en oenighet här, och protokoll som kanske inte speglar händelserna korrekt. Börja med att begära fram protokollet där ledamotens avgång finns protokollfört. Dessutom kan man kontrollera med Bolagsverket, när förändringen är registrerad. En avgång måste vara registrerad för att vara giltig.

   Som enskild, kanske ”utfryst” ledamot, är det mycket svårt att få rätt, och hävda sina rättigheter. De enda möjligheter som i praktiken då står till buds är att 1) berätta för revisorn, och 2) ta upp frågorna på nästa årsstämma, eller 3) mobilisera andra medlemmar för att kalla till extrastämma eller särskild granskning.

   Angående dina specifika frågor om protokollet, så naturligtvis ska en ledamot som deltagit på ett styrelsemöte kunna få en kopia av protokollet. Men om styrelsen hävdar att ledamoten inte var ledamot blir det ju svårt. Men som sagt, protokollet med ledamotens avgång ska alltid kunna fås ut.

   Bidrag emottages tacksamt:
   Swish 1233 943 693 Plusgiro 120509-5 Bg 461-0705
   Förslag på belopp 100/200/300kr.

Leave a Reply